Upphovsrätt

Upphovsrätten hör som rättsområde till immaterialrätten, som handlar om immateriella rättigheters skyddsformer. Förutom upphovsrättigheter består immaterialrätten av så kallade industriella rättigheter, som till exempel patenträtt, varumärkesrätt, firmarätt och mönsterrätt.

Upphovsrätten skyddar självständiga och egenartade skriftliga eller konstnärliga resultat av ett skapande arbete. Upphovsrätten ger upphovsmannen en uteslutande rätt att bestämma över användningen av verket (ekonomiska rättigheter) och rätt att bli angiven som upphovsman och förbjuda att verket används på ett sätt som kränker upphovsmannens anseende (moraliska rättigheter).

Upphovsrätten gäller under en viss skyddstid. Upphovsrätten skyddar inte ett verks informationsinnehåll, ämne eller idé, utan endast den uttrycksform som har getts åt verket.