Vilka begränsningar av upphovsrätten gäller vid undervisning?

Fråga: 

Vilka begränsningar finns det för upphovsrätten när det gäller undervisning?

Svar: 

En inskränkning i upphovsrätten innebär en begränsning av den ensamrätt som innehavaren av upphovsrätten har, t.ex. av kulturella skäl. Med andra ord medför inskränkningarna att verk kan utnyttjas på givna vis utan att man behöver be om tillstånd av upphovsmannen. Om ett verk används på ett annat vis än inskränkningsbestämmelserna tillåter, bör man i huvudregel be om tillstånd av upphovsmannen.

Inom undervisningen begränsas upphovsmannens rättigheter av följande:

13 § (fotokopiering och avtalslicens)
14 § (framställning av exemplar och tillfällig upptagning av ett framförande av en lärare eller elev)
18 § (samlingsverk)
21.1 § (offentliga framföranden)
22 § (citat)
 
13 § Om fotokopiering och avtalslicens
Lagen tillåter att man genom fotokopiering eller liknande förfarande kopierar verk på det vis om vilket avtalats i samband med avtalslicens. I praktiken möjliggör lagen alltså den till undervisningen hörande fotokopieringslicensen som undervisnings- och kulturministeriet skaffat för alla skolor.

14 § Om framställning av exemplar inom undervisningsverksamhet och tillfällig upptagning av framföranden av lärare och elever
Lagen tillåter att man framställer exemplar av offentliggjorda verk och överför dessa till allmänheten för undervisningsändamål i enlighet med avtalslicens. Detta gäller inte fotokopiering, och verk får inte överföras i radio eller television. Denna bestämmelse möjliggör bl.a. digilicensen inom undervisningen. Upphovsmannen har rätt att separat förbjuda användningen.

Dessutom tillåter lagen inom undervisningsverksamhet tillfällig upptagning av ljud samt filmning av framföranden av lärare och elever i situationer i vilka verket som framförs utgör ett upphovsrättsligt skyddat, offentliggjort verk. Inspelningen får inte användas för andra än undervisningsändamål. Lagen möjliggör alltså t.ex. att en lärare tillfälligt kan banda in ett musikframförande av en elev för reflektion och bedömning.

18 § Om samlingsverk
Lagen tillåter att man genom tryckning framställer ett samlingsverk av texter eller kompositioner av flera upphovsmän. Man får använda sig av korta avsnitt av texter och ibland även hela verk, om de är korta. Också bilder av offentliggjorda konstverk i anslutning till text får tas med i samlingsverk. En förutsättning är att det har gått 5 år från det att de ursprungliga verken gavs ut och att de inte uttryckligen har framställts för användning i undervisning. Upphovsmännen har rätt till ersättning för användningen av sina verk.

21.1 § Om offentligt framförande av verk
Lagen tillåter att man framför utgivna verk vid undervisning. Undantaget gäller ändå inte sceniska verk eller filmverk.

22 § Om citaträtten
Lagen tillåter att citat görs ur offentliggjorda verk. En förutsättning är att citatet är förenligt med god sed och att det till sin omfattning endast är så långt som bruket kräver. Citaträtten är ett undantag som inte bara gäller undervisning, men den är ofta till nytta inom undervisning.