Vederlag och ersättning

Den som kränker någons upphovsrätt är skyldig att betala ett skäligt vederlag för användningen av verket. Om verket används uppsåtligen eller av vållande, skall utöver vederlag betalas ersättning även för all annan förlust, så som t.ex. för de utgifter som uppstått för upphovsmannen i samband med utredningen av kränkningen. Ersättning kan även krävas för lidande och annan olägenhet.