Klassikerskyddet

Skyddstiden för en upphovsrätt är 70 år från och med det följande året efter upphovsrättsmannens död. Efter denna tid upphör upphovsrätterna. Skyddet för moraliska rättigheter kan trots detta fortsätta, om det handlar om ett verk som kan anses en klassiker. Det så kallade klassikerskyddet har som avsikt att skydda allmänna civilisatoriska förmåner och kulturella intressen. Klassikerskyddet stiftas i upphovsrättslagens 53 §. Detta skydd kan njutas av ett litterärt eller konstnärligt verk, ifall det offentligt förfaras på ett sätt som förolämpar de civilisatoriska förmånerna beträffande verket.  Klassikerskyddet kan erhållas först efter upphovsrättsmannens död, men dess skyddstid begränsas inte på andra sätt. Undervisnings- och kulturministeriet övervakar beviljandet av klassikerskyddet. Kränkningar bedöms individuellt per fall, men på grund av förändringar och variation i den allmänna moraluppfattningen bör en kränkning vara relativt klar. 


Upphovsrättsrådet uppskattar, att meddelandet av historiskt möjligen felaktig översättarsinformation på en internetsida i samband med den finska översättningen av sången ”Vårt Land” inte förolämpat klassikerskyddet. Som sådan förolämpade gärningen inte de ideala värden av det klassiska verket, och var heller inte ägnad att förolämpa dess civilisatoriska förmåner. Det var heller inte fråga om att fördärva verkets eller dess upphovsmäns rykte.

Upphovsrättsrådet uppskattar, att meddelandet av historiskt möjligen felaktig översättarsinformation på en internetsida i samband med den finska översättningen av sången ”Vårt Land” inte förolämpat klassikerskyddet. Som sådan förolämpade gärningen inte de ideala värden av det klassiska verket, och var heller inte ägnad att förolämpa dess civilisatoriska förmåner. Det var heller inte fråga om att fördärva verkets eller dess upphovsmäns rykte. (Upphovsrättsrådet 2017:14 (på finska))