Egna verk

Det uppstår en hel del kreativa arbeten i undervisningen. Samtidigt uppstår det också flera upphovsrättsliga frågor.

Vilka rättigheter har en lärare till det material som han eller hon har skapat i sitt arbete och har andra rätt att använda materialet? Får arbetsgivaren en rätt till arbeten som skapas i arbetet? Hur bedöms elevernas rätt till sina studieprestationer? Måste man be om vårdnadshavarens tillstånd då man vill använda ett verk som skapats av en minderårig?

Denna temasida innehåller en hel del information om rättigheterna till en lärares eller elevs arbeten. I fråga om lärarens rättigheter behandlas speciellt frågan om hur arbetsförhållandet påverkar rättigheterna och frågan om hur rättigheterna kan överlåtas genom ett avtal. 

Denna temasida behandlar också elevernas upphovsrätt till vanliga studieprestationer så som  t.ex. essäer eller sånguppträdanden. En viktig fråga gäller skyddet för lärdomsprovsarbeten och deras offentlighet.

Temasidan besvarar bl.a. frågan hur elevernas arbeten får användas i undervisningen och hur man får använda material som andra skapat i sina egna verk.

Extraherad från innehåll

Tillåten användning av andras arbeten
Skapande arbete bygger ofta på inspiration från andra personers arbeten.
Skyddar upphovsrätten också översättningar?
Skyddar upphovsrätten också översättningar?
Får arbetsgivare upphovsrätt till det material som lärare gör?
Får arbetsgivaren automatiskt upphovsrätt till det undervisningsmaterial som läraren skapar?
Rättigheter till skriftlig guide som uppstått i ett arbetsförhållande
A hade i sitt arbetsförhållande till Opetustarvike Oy skapat en skriftlig guide gällande ekonomiskt körande.