Bedömning av undervisningens offentlighet

En viktig fråga som har att göra med undervisningen gäller undervisningens offentlighet: Är undervisningen offentlig eller inte i en upphovsrättslig mening?

Frågan är viktig eftersom den hör ihop med frågan om vilket material som får framföras i undervisningen. Upphovsrättsinnehavaren har genom sin ensamrätt endast rätt att begränsa offentligt framförande av verket och spridning av verket till allmänheten. Upphovsmannen kan inte begränsa icke-offentligt framförande.

Ifall undervisning skulle anses vara icke-offentligt kunde lärare framföra filmer och pjäser helt fritt i samband med undervisningen.

Undervisning är offentligt

Vi kan börja med att se på olika källor som ger svar på denna fråga. Enligt 19 § i lagen om grundläggande utbildning och 14 § i gymnasielagen är undervisningen i dessa läroverk offentlig. Frågan är därmed om offentligheten i dessa lagar har samma betydelse som offentligheten i upphovsrättslagen?

Enligt upphovsrättsrådets utlåtande (1987:2) är undervisningen offentlig också i upphovsrättslig mening. Enligt rådet innebär offentlighet i en upphovsrättslig mening att vem som helst har möjlighet att ta del av undervisningen i läroverket och bedömningen beror inte på hur många som använder denna närvarorätt. 

Rådets utlåtande innehåller också en avvikande åsikt av tre medlemmar som betonar undervisningens samhälleliga betydelse. Den avvikande åsikten konstaterar att den undervisning som sker i grundskolor och gymnasier till sin natur är privat.

Den största delen av rådsmedlemmarna ansåg ändå att undervisningen är upphovsrättsligt offentlig. Denna tolkning måste därför tas som utgångspunkt, även om utlåtandet är 25 år gammalt.

De olika åsikterna inom rådet tyder ändå på att detta i viss mån är en tolkningsfråga. Dessutom har undervisningens natur och undervisningssätten ändrats väldigt mycket i och med den teknologiska utvecklingen. Frågan om undervisningens offentlighet har ändå inte prövats på nytt efter utlåtandet. Utgångspunkten är alltså än idag att undervisningen i grundskolor, yrkesskolor, gymnasier och högskolor är offentlig.