Exempelfall: Elevkårens bokförmedling

När ett exemplar av ett verk med upphovsmannens samtycke första gången har sålts eller på annat sätt varaktigt överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får exemplaret spridas vidare (19 § upphovsrättslagen). Detta kräver inte ett nytt tillstånd av upphovsmannen och skapar inte heller en skyldighet att betala ersättning för återförsäljning av verket.

Exempelfall

Elevkåren vill förbättra elevernas möjligheter att skaffa läromaterial och ordnar en loppmarknad för böcker, där eleverna får sälja sina gamla böcker. Samtidigt vill elevkåren utreda om det är möjligt att ordna en uthyrningstjänst för böcker i samband med loppmarknaden. Inkomsterna för uthyrningen skulle gå till böckernas ägare. Sara, som är ordförande för elevkåren, börjar fundera på elevkårens upphovsrättsliga ansvar. Enligt upphovsrättslagen har upphovsmannen en uteslutande rätt att förfoga över sitt verk genom att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § upphovsrättslagen). Enligt Saras uppfattning utgör återförsäljning av gamla böcker tillgängliggörande av ett verk för allmänheten och förutsätter således tillstånd av varje upphovsman skilt. Att skaffa tillstånd av varje upphovsman skulle ändå vara allt för krävande och skulle leda till att förmedlingstjänsten inte kunde påbörjas. Får elevkåren ordna en förmedlingstjänst av gamla böcker och måste elevkåren få tillstånd för förmedlingen av varje boks rättsinnehavare, eller har upphovsrätten till boken gått över till den som äger boken? Skulle bedömningen vara annorlunda om elevkåren grundade en uthyrningstjänst? Sara undrar också om elevkåren kunde ta emot donerade böcker och låna dem vidare till eleverna via elevkårens kiosk. Borde elevkåren skaffa ett tillstånd av rättsinnehavaren för utlåningen eller kanske betala en ersättning?

Svar

Enligt 2 § upphovsrättslagen har upphovsmannen en ensamrätt att bestämma över sitt verk genom att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten. Elevkårens planer hör i princip ihop med upphovsmannens ensamrätt: ett verk görs tillgängligt för allmänheten när exemplar av verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning. Upphovsrättslagen innehåller ändå vissa inskränkningar i upphovsrätten för att skydda vissa viktiga kulturella och samhälleliga intressen. Sara borde först och främst bekanta sig med 19 § upphovsrättslagen, där det fastslås att ett verk får spridas vidare utan ett nytt tillstånd av upphovsmannen när verket första gången har överlåtits med upphovsmannens samtycke. Då behöver man heller inte betala någon ersättning till upphovsmannen. Elevkåren har alltså ingen skyldighet att be om tillstånd för återförsäljning av de böcker som elevkåren förmedlar på loppmarknaden. Upphovsrätten övergår ändå inte i samband med försäljningen, utan förblir alltid hos rättsinnehavaren.     

Uthyrningstjänsten kan inte ordnas riktigt lika lätt, eftersom det i 19 § också stadgas att rätten att sprida exemplar av ett verk inte omfattar uthyrning. Att hyra ut exemplar av ett verk till allmänheten förutsätter ett skilt tillstånd av varje rättsinnehavare.

Rättsinnehavarens bestämmanderätt vid utlåning av ett verksexemplar faller någonstans emellan försäljning och uthyrning. Att låna ett verk till allmänheten kräver inte ett tillstånd av rättsinnehavaren, men han har rätt att få en ersättning när verket lånas ut till allmänheten. Rätten till ersättning omfattar ändå inte uthyrning som sker vid ett bibliotek som betjänar undervisningsverksamhet. Med bibliotek som betjänar undervisningsverksamhet avses bibliotek vid läroverk och bibliotek som betjänar elever och studerande. Också en utlåningshylla som elevkåren driver får fungera utan ersättningsskyldighet. Det är fråga om ett bibliotek som betjänar undervisningsverksamheten även om biblioteket är litet.

I fråga om bokförsäljningen har elevkåren ingen skyldighet att be om tillstånd för återförsäljningen av de böcker som elevkåren förmedlar. Upphovsrätten övergår ändå inte i samband med försäljningen utan förblir hos rättsinnehavaren.