Vad är kommersiell undervisning?

Fråga: 

Vad betyder kommersiell undervisning? Hur skiljer det sig från en lektion som en utomstående part håller på skolans begäran? Får man då använda musik utan tillstånd?

Svar: 

Kommersiell undervisning är undervisning som sker i förvärvssyfte enligt 54 a § i upphovsrättslagen. Undervisning där deltagaravgiften överskrider kostnaderna för undervisningen utgör klart undervisning i förvärvssyfte.

Undervisning där deltagaravgiften endast täcker kostnaderna är en svårare fråga. Upphovsrättsrådets utlåtande 1998:10 fastslår att undervisning i förvärvssyfte också kan utgöras av undervisning som inte direkt eftersträvar en ekonomisk vinst eller någon annan omedelbar ekonomisk nytta. Å andra sidan ansåg upphovsrättsrådet att det faktum att undervisningen ordnas professionellt eller är avgiftsbelagd inte i sig gör att undervisningen utövas i förvärvssyfte. 

I sitt utlåtande 2000:11 fastslog upphovsrättsrådet däremot att de särskilda rättigheter som upphovsrättslagen ger undervisningen bör tolkas snävt, eftersom de har stiftats för att skydda viktiga samhälleliga intressen. I samma utlåtande fastslår rådet att även sådan undervisning som inte strävar efter ekonomisk vinning kan utgöra undervisning i förvärvssyfte om undervisningen har drag av normal näringsverksamhet. Sådana drag kan utgöras t.ex. av att undervisningen finansieras huvudsakligen av privata medel, d.v.s. den offentliga finansieringen utgör endast en liten del av finansieringen. 

De särskilda rättigheterna som finns i upphovsrättslagen gäller endast undervisning som inte utövas i förvärvssyfte. Därmed är det inte tillåtet att spela musik utan tillstånd vid kommersiell undervisning. 

Offentlig undervisning är däremot utgångsmässigt icke-kommersiell undervisning, oberoende om lektionen hålls av en utomstående part. De särskilda rättigheter som finns i 21 § i upphovsrättslagen gäller alltså undervisning som hålls i förskolor, grundskolor, yrkesskolor, gymnasier, yrkeshögskolor och universitet. Det är därmed tillåtet att spela musik utan ett skilt tillstånd i undervisning som ordnas av den offentliga sektorn, även om själva lektionen hålls av en utomstående person.