Upphovsrätt till fotografier?

Fråga: 

Kan ett fotografi få upphovsrättsligt skydd?

Svar: 

Ja, ett fotografi kan få upphovsrättsligt skydd som ett fotografiskt verk om verket uppnår verkshöjd, d.v.s. fotografiet är tillräckligt självständigt och egenartat (vilket är rätt så ovanligt för fotografier). I annat fall får fotografiet skydd genom närstående rättigheter som ett vanligt foto. Båda skyddsformerna grundar sig på upphovsrättslagen och alla fotografier skyddas av någondera rättighet. Den största delen av fotografier är vanliga fotografier, och vid bedömningen av vilken form av skydd fotografiet får har det ingen betydelse om fotografen är en professionell fotograf eller en amatör.

Den största skillnaden mellan de olika skyddsformerna är skyddstiden:

- fotografiska verk: skyddstid 70 år efter utgången av upphovsmannens dödsår

- vanligt fotografi: skyddstid 50 år efter utgången av det år då fotografiet framställdes.

Upphovsrätten i båda skyddsformerna tillfaller fotografen, d.v.s. den som tog fotografiet.

Om det är fråga om en personbild förutsätter rätten till personlig integritet att varje person som kan identifieras via bilden ger sitt tillstånd till användningen av den.