Tekijänoikeuden perusteita

Tekijänoikeus on yhteiskunnan tapa rohkaista luovia ihmisiä valjastamaan taidoistaan ammatin. Tekijänoikeus suojaa luovan työn tulosta.

Taloudelliset oikeudet
Tekijänoikeus antaa tekijälle yksinoikeuden teoksen kappaleen valmistamiseen ja teoksen yleisön saataviin saattamiseen. Käytännössä kaikki teosten taloudellinen hyödyntäminen tapahtuu näillä kahdella tavalla ja siksi näitä yksinoikeuksia kutsutaan tekijän taloudellisiksi oikeuksiksi. Kappaleen valmistamista tapahtuu aina, kun teoksesta otetaan kopio. Teoksen yleisöön saataviin saattaminen voi tapahtua fyysistä teoskappaletta levittämällä, teosta esittämällä esimerkiksi laulaen, lausuen, CD:ltä soittaen tai projektorilla heijastaen, teosta välittämällä etäisyyksien päähän, kuten radio-lähetyksen avulla tai internetin kautta, ja teosta näyttämällä sellaisenaan esimerkiksi galleriassa. Taloudelliset oikeudet voi luovuttaa toiselle osittain tai kokonaan esimerkiksi kertakorvausta vastaan.

Moraaliset oikeudet
Taloudellisten oikeuksien lisäksi tekijällä on moraalisia oikeuksia. Niillä viitataan pelkästään tekijänoikeuslaissa turvattuihin moraalisiin oikeuksiin, eikä siihen kuulu muut eettiset teosten käyttöä koskevat ohjeet, kuten tutkimuseettiset ohjeet. Moraaliset oikeudet on säädetty tekijän persoonan suojaksi, eikä niistä voi sitovasti luopua samalla tavalla kuin taloudellisista oikeuksista. Tärkein tekijän moraalinen oikeus on tulla mainituksi tekijänä kuten hyvä tapa vaatii. Tällä voi olla taloudellistakin merkitystä, sillä tämän avulla tekijä saa itselleen näkyvyyttä teoksensa yhteydessä. Tekijällä on myös moraalinen oikeus kieltää teoksen muuntelemisen tai esittämisen tekijän taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla tai loukkaavassa yhteydessä. Tämä suojaa tekijää silloinkin, kun hän on luovuttanut muunteluoikeuden eteenpäin esimerkiksi käännöksen tekoa varten. Kuvataiteen teoksen tekijällä on vielä moraalinen oikeus saada teos nähtävilleen, jollei siitä aiheudu teoksen omistajalle kohtuutonta haittaa.

Teos
Lain mukaan tekijänoikeuden suojaa saavat kirjalliset ja taiteelliset teokset. Mikä tahansa tehty työ ei kuitenkaan ole tekijänoikeusmielessä teos, vaan sen pitää olla omaperäinen ja tekijänsä luovan ilmaisun tuotos, joka on tehty itsenäisesti. Tekijänoikeus koskee mm. elokuvia, valokuvia, kirjoja, taidekäsitöitä, tietokoneohjelmaa. Sillä ei ole väliä, onko teos kirjallinen tai suullinen tai digitaalinen. Teoksen ei tarvitse olla esteettinen, nimittäin sille ei ole määritelty taiteellista kriteeriä. Sen tulee olla ainoastaan itsenäinen ja omaperäinen. Pelkkää tietoa tai ideaa ei suojata tekijänoikeudella, vaan suojaa saa muoto. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti kun teos on valmis eikä tekijänoikeudella ole  mitään rekisteröinti- tai julkistamisvaatimuksia.

Lähioikeudet
Tekijänoikeuslaki suojaa lähioikeuksilla myös joitakin muita työn tuloksia kuin teoksia. Näitä ovat esimerkiksi esittävän taiteilijan suoja ja valokuvaajan suoja. Heidän työnsä suoja on lähes samansisältöinen kuin teoksien suoja. Ainoa merkittävä ero on lähioikeuden suoja-ajan pituus, joka on 50 vuotta työn valmistumisesta, kun taas tekijänoikeuden suoja on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä lukien.

Rajoitukset tekijänoikeuteen
Tekijöiden yksinoikeutta teosten käyttöön on rajoitettu mm. sivistyksellisistä syistä. Esimerkiksi opetuksen yhteydessä on sallittua esittää julkaistu teos ilman erillistä lupaa, jos teos on laillisesti opettajan saatavilla ja tekijän moraalisia oikeuksia kunnioitetaan.

Samoin yksityiskäyttöön kopiointi on lain mukaan sallittua ilman lupaa, kun kopiointi tapahtuu laillisesta lähteestä. Laajamittainen kopiointi ja kopioiden jakaminen yleisölle ei kuitenkaan ole koskaan yksityistä käyttöä. Tekijä voi hinnoitella kaikenlaisen teoksen kappaleen valmistamisen ja yleisön saataviin saattamisen, mitä ei ole erikseen tekijänoikeuslain rajoituksissa sallittu (kaikki rajoitukset säädetään tekijänoikeuslain 2 luvussa).

Tekijänoikeuden loukkaus ja tekijänoikeusrikos
Ilman tekijän lupaa tehty muu kuin rajoitusten mukainen teoksen kappaleen valmistaminen ja yleisön saataviin saattaminen on tekijänoikeuden loukkaus. Tahallinen tai törkeästä huolimattomuudesta tehty tekijänoikeuden loukkaus on säädetty rikokseksi. Teon vakavuudesta riippuen kyseessä on joko sakolla rangaistava tekijänoikeusrikkomus tai vankilatuomionkin mahdollistava tekijänoikeusrikos. Ne ovat kuitenkin asianomistajarikoksia, joita poliisi tutkii vain, jos asianomistaja eli tekijänoikeuden haltija vaatii rangaistusta.

Tekijänoikeusjärjestöt
Käytännössä valvontaa on helpotettu perustamalla tekijöitä edustavia järjestöjä, jotka puuttuvat loukkauksiin tekijän puolesta – ja myös myöntävät massalupia edustamiensa teosten käyttöön tilittäen korvaukset tekijöille. Valvovia ja lupia hallinnoivia järjestöjä ovat esimerkiksi Teosto ja Kopiosto, ja pelkästään tekijänoikeuksien valvontaa varten on perustettu järjestö TTVK (Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus). Kun teosta on käytetty tekijänoikeutta loukaten, on tekijällä aina oikeus saada hyvitys teoksen käytöstä. Jos loukkaus on tuottamuksellinen tai tahallinen, tulee tekijälle maksaa myös korvauksia aiheutuneesta vahingoista ja menetyksestä, joita voivat olla esimerkiksi selvittelykulut, menetetyt tuotot tai henkinen kärsimys.