Oppimateriaalien yksinkertaistaminen erityisopetusta varten

Kysymys:

Saako erityisopetuksessa muokata esimerkiksi äidinkielen ja ympäristöopin oppimateriaalien tekstiä selkokieliseksi?

Vastaus:

Lähtökohtaisesti teosten muuntelu ei ole sallittua ilman oikeudenhaltijan lupaa, sillä myös muunnelmat kuuluvat alkuperäisen teoksen suojan piiriin (Tekijänoikeuslaki 4 §). Oikeuskirjallisuudessa yhtenä esimerkkinä muunnelmista on käytetty juuri kirjallisen teoksen yksinkertaistamista koulukäyttöä varten.

Tekijänoikeuslain 17a § kuitenkin rajoittaa tekijän oikeutta teokseensa. Pykälä koskee teosten saattamista lukemisesteisten henkilöiden käyttöön. Lain esitöiden mukaan pykälän säännöksiä sovelletaan muun muassa henkilöihin, joilla on havaitsemis- tai lukemiseste, mukaan luettuna dysleksia (lukihäiriö), tai mikä tahansa muu oppimisvaikeus, joka estää heitä lukemasta painettuja teoksia olennaisilta osin samassa määrin kuin henkilöt, joilla ei ole tällaista rajoitetta. Lisäksi lain esitöissä todetaan, että teosten muuttaminen selkokielisiksi on yksi tapa, jolla saattaa teokset lukemisesteisten henkilöiden käytettäväksi. Teosta ei saa muuttaa enempää kuin sallittu käyttö edellyttää. Tällöin esimerkiksi tekstiä ei saisi muunnella sellaisia oppilaita varten, joilla ei ole rajoituksia lukemisessa. Erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden kohdalla tekstin muuntelu on kuitenkin tarpeen, jotta heillä on samanlainen mahdollisuus tekstin käyttöön kuin muillakin oppilailla.

On myös arvioitava, ylittääkö yksittäiset oppikirjojen tehtävät tai tekstit teoskynnystä. Jos kyseessä on esimerkiksi 50 virkkeen teksti, teos ylittää teoskynnyksen mitä todennäköisimmin. Kuitenkin esimerkiksi ympäristöopin kirjoissa, joissa teksti on enemmänkin tieteellistä, teoskynnys ei välttämättä ylity, jolloin tekstiä saa myös muunnella ilman rajoituksia.

Asiaa on mahdollista tarkastella lisäksi sitaattioikeuden kannalta. Tekijänoikeuslain 22 §:n mukaan julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Tällöin vaatimuksena on, että siteeraajan teoksella on asiallinen yhteys lainattavaan teokseen. Siteerattava teos on myös mainittava asianmukaisesti.

Yllä mainitut seikat huomioiden, tekstin muuttaminen selkokieliseksi erityisopetuksessa vaikuttaisi olevan sallittua mahdollisesti useammankin perustelun kautta, niistä olennaisimpana juuri tekijänoikeuslain 17a §:n rajoitussäännös.