Exempelfall: Ett datorspel som eleverna har skapat

Eleverna Sam, Isa och Aslak programmerar ett datorspel som grupparbete. Isa och Aslak undrar om upphovsrätten till källkoden har övergått till skolan och vem som i så fall kunde ge tillstånd att ge ut koden. Eleverna ställer frågan till skolans kansli och får som svar att källkoden inte får ges ut eftersom en källkod ska hållas hemlig. Övergår upphovsrätten automatiskt till skolan när en elev skapar ett upphovsrättsligt skyddat verk i skolarbetet? Skulle situationen vara en annan om också en lärare hade varit med i skapandet av programmet? Kan en minderårig överhuvudtaget ha upphovsrätt till ett verk? Eleverna har hört att en GPL licens kunde vara ett bra sätt att licensera källkoden, men de vill ha mera information om GPL licenser. Vad är grundprinciperna för en GPL licens?

Svar

Upphovsrätten uppstår till den som har skapat ett verk, eller till upphovsmännen gemensamt om verket har flera upphovsmän vars bidrag inte går att särskilja från varandra. Användningen av verket förutsätter då tillstånd av varje upphovsman skilt. Upphovsrätten övergår inte automatiskt utan övergången förutsätter ett särskilt avtal eller ett uttryckligt stadgande i lag. Endast upphovsrätten till ett datorprogram eller en databas, som har skapats vid utförandet av arbetsuppgifter i ett arbets- eller tjänsteförhållande, övergår direkt till arbetsgivaren på grund av lagen. Detta undantag berör inte elever, eftersom de inte står i arbetsförhållande till läroverket eller kommunen. Elevernas upphovsrätt förblir därmed hos dem.

En lärare kan också vara en av upphovsmännen till elevernas arbete om hans/hennes bidrag är självständigt och egenartat. Detta förutsätter ett mycket större bidrag än att läraren endast har väglett eleverna och gett dem tips. Eftersom en lärare står i arbets- eller tjänsteförhållande till kommunen kan upphovsrätten automatiskt övergå till kommunen, om datorprogrammet har skapats vid utförandet av arbetsuppgifter som beror på arbetsförhållandet. En lärares arbetsuppgifter omfattar knappast skapandet av datorprogram, så upphovsrätten till programmet skulle därmed troligtvis inte övergå till arbetsgivaren. Även om lärarens upphovsrätt skulle övergå till arbetsgivaren övergår inte elevernas upphovsrätt samtidigt.    

Upphovsmannen bestämmer själv om han vill ge ut källkoden eller hålla den hemlig. Det finns inga regler och ingen allmän praxis som skulle avgöra detta. En del av programmen ges ut som maskinläsliga program, en del som en källkod och en del i bägge formerna.

Upphovsmannen kan välja att ge ut sitt program med en öppen licens. Den vanligaste licensen för datorprogram är General Public License, d.v.s. GPL. Licensen ger vem som helst rätt att använda, kopiera, ändra och distribuera vidare både program och deras källkod. Om programmet ändras och distribueras vidare ska programmet och ändringarna ges ut med samma licens utan att ställa nya begränsningar för användningen och distribueringen av programmet. GPL förutsätter inte att ett program som getts ut med den licensen skulle ges ut gratis också i fortsättnigen. Det mest kända datorprogrammet som getts ut med GPL licens är det finska operativsystemet Linux.