Material som läraren själv skapat

Lärarens arbetsuppgift är att genomföra undervisningen. Lärarnas kollektivavtal behandlar inte upphovsrättigheter och lärarnas arbetsavtal nämner inte heller alltid upphovsrättigheter. Lärarna skapar ändå en hel del material för undervisningen, t.ex. transparanger och annat undervisningsmaterial. En del av detta material skapas på fritiden. Denna artikel behandlar upphovsrättsliga frågor angående det material som läraren själv skapat. 

Det är skäl att först repetera huvudprincipen i upphovsrättslagen: Den som skapat ett arbete som uppnår verkshöjd får automatiskt upphovsrätt till verket. Ekonomiska rättigheter kan senare överföras till en annan part, men de moraliska rättigheterna förblir alltid hos upphovsmannen. 

Utgångspunkten är att upphovsrätten till det material som läraren skapat förblir hos läraren.

Regeln om normal användning

Upphovsrättslagen innehåller inget omfattande stadgande om fördelningen av upphovsrätten till ett verk som skapats i ett arbetsförhållande. Enligt vedertagen praxis har arbetsgivaren ändå rätt att använda arbetstagarens skapade verk inom arbetsgivarens normala verksamhet. 

Inom vissa branscher är tolkningen av denna regel entydig. Till exempel journalister skapar artiklar som en del av arbetet och det är klart att arbetsgivaren måste ha rätt att använda dessa verk.

Ingen explicit plikt för lärare 

I fråga om lärare är situationen en annan. Lärare anses oftast endast ha en undervisningsplikt och en explicit plikt att skapa undervisingsmaterial ingår sällan i arbetsavtalet. 

Utgångspunkten är alltså att en lärare själv kan välja hur han eller hon uppfyller sin undervisningsplikt. Då det inte finns någon explicit plikt att skapa undervisningsmaterial kan man anse att alla rättigheter till materialet förblir hos läraren. Arbetsgivaren har därmed ingen rätt att använda undervisningsmaterialet utan tillstånd, inte ens inom skolan.  

Ifall arbetsavtalet inte explicit nämner en plikt att skapa undervisningsmaterial och läraren inte heller annars har kommit överens om en sådan plikt får läraren själv bestämma över användningen av verket. Om läraren däremot är explicit förpliktad att skapa undervisningsmaterial eller får en skild ersättning för arbetet är det klart att vissa rättigheter övergår till arbetsgivaren. De övergående rättigheternas omfattning beror på avtalet.