Lärdomsprovsarbeten

Med ett lärdomsprovsarbete avses i denna artikel ett slutarbete i någon examen, t.ex. ett slutarbete vid en yrkeshögskola eller i en lägre/högre högskoleexamen. 

Eftersom lärdomsprovsarbeten ofta är omfattande och krävande helheter överskrider de verkströskeln oftare än s.k. normala studieprestationer. Lärdomsprovsarbeten omfattas av samma regler som alla andra verk: den elev som har skapat verket får upphovsrätt till verket och får därmed bestämma över användningen av verket. 

De upphovsrättsliga problem som anknyter till lärdomsprovsarbeten gäller ofta frågan huruvida lärdomsprovsarbetet kan anses vara offentliggjort eller utgivet och huruvida ett lärdomsprovsarbete ska göras tillgängligt för allmänheten. 

Upphovsrättsrådet fastslog i sitt utlåtande 1989:4 att endast det att ett lärdomsprovsarbete ges in för betygsättning inte i sig utgör offentliggörande av verket. Många skolor har ändå interna regler angående hur lärdomsprovsarbeten görs tillgängliga för allmänheten. 

Ett lärdomsprovsarbete kan alltså inte automatiskt anses vara ett offentliggjort verk. Ett arbete anses ändå offentliggjort då det har gjorts tillgängligt för allmänheten, d.v.s. t.ex. då arbetet är tillgängligt för allmänheten i ett bibliotek. I praktiken innebär offentliggörande av ett verk att verket får kopieras för privat bruk och citeras. 

Lärdomsprov kan också göras på uppdrag av privata företag. Enligt vedertagen praxis inom forskarsamhället ska en offentliggjord version av lärdomsprovet kunna godkännas som sådan som ett slutarbete. Företag kan ändå kräva att en del av t.ex. en pro gradu-avhandling hålls hemlig på grund av företagshemligheter, men avhandlingen ska då kunna godkännas också utan de hemligstämplade avsnitten. 

Vid skapandet av ett lärdomsprovsarbete innehar läraren ofta endast en roll som handledare. Upphovsrätten till verket tillkommer då helt och hållet till eleven. Ifall lärarens arbete syns som en självständig och egenartad del av arbetet utgör verket ett gemensamt verk. I så fall får också lärarens arbete upphovsrättsligt skydd. Läraren och eleven bestämmer då gemensamt om användningen av det gemensamma verket.