Arbeten som skapas under lektionerna

Varje elev skriver flera modersmålsessäer, skapar musik, ritar ritningar och gör flera andra skapande verk under sin tid i skolan. Eleverna kan få upphovsrätt till dessa verk precis på samma sätt som under fritiden. Förutsättningen för upphovsrätten är endast att arbetet uppnår verkshöjd. Upphovsrätten till arbeten som skapas under skoltiden tillhör alltid eleven, inte skolan. 

Utgångspunkten är alltså att användningen av ett verk som uppnår verkshöjd kräver ett skilt tillstånd av upphovsmannen. Undervisningen skulle ändå bli väldigt svår om det skulle vara krävas ett skilt tillstånd av varje elev varje gång man hänger upp ritningar på väggen eller läser högt ur essäer. Upphovsrättsrådet har behandlat frågan i sitt utlåtande 1989:2. 

Upphovsrättsrådets utlåtande kan tolkas så att s.k. "vanliga" verk som skapas i undervisningen, t.ex. essäer eller ritningar, får läsas högt eller hängas upp på väggen eller utnyttjas på något annat sätt i undervisningen, förutsatt att eleven inte skilt förbjuder detta. 

Det är alltså tillåtet att fortsätta en vedertagen praxis med stöd av ett konkludent avtal: eleven är medveten om praxisen i skolan och ger ett tyst godkännande till användningen av sina verk. En normal praxis i undervisningen kräver alltså inte ett skilt tillstånd av eleven, men eleven kan skilt förbjuda användningen av sitt verk. 

Användning som inte faller inom en vedertagen praxis förutsätter ett skilt tillstånd av upphovsmannen eller av elevens vårdnadshavare om eleven är minderårig.