Får en lärare använda sig av språkböckers ordlistor i dator- och mobilapplikationer?

Fråga:

Får en lärare utnyttja de ordlistor som finns i språkläroböcker vid användningen av dator- och mobilapplikationer som är menade för inlärning av vokabulär? Ett exempel på en sådan applikation är Quizlet. Ifall läraren har gjort övningar genom applikationen på detta sätt, får läraren då dela med sig av övningarna till studerandena? Får en lärare göra egna ordlistor till textböckernas kapitel, göra övningar av dessa ordlistor med hjälp av ovan nämnda applikationer och sedan ge dessa övningar till studerandena?

Svar:

Upphovsrätten skyddar egenartade och självständiga verk. Ett verk anses överskrida verkshöjden ifall ingen annan än upphovsmannen genom ett likadant skapande arbete skulle ha kunnat åstadkomma samma resultat. Även korta egenartade uttryck kan få upphovsrättsligt skydd. Oftast kan ändå listor av sådana korta uttryck inte anses vara så självständiga att de som sådana skulle kunna få upphovsrättsligt skydd. Ordlistor kan ändå enligt högsta domstolen anses vara upphovsrättligt skyddade, ifall ordlistorna inte har skapats mekaniskt. Ordlistor är därmed upphovsrättsligt skyddade då det finns en koppling mellan ordlistan och det textstycke som listan hör ihop med.

Skydd av ordlistor har behandlats i högsta domstolens fall HD 2005:43. I domen ansågs ordlistor vara upphovsrättsligt skyddade. Detta eftersom det är gemensamt för sådana ordlistor att de tillsammans med textstycket skapar en pedagogisk helhet, även om läroböckernas ordlistor kan variera till sin uppbyggnad och placering. HD ansåg att man måste beakta många olika saker vid skapandet av en sådan ordlista och väljandet av orden till denna lista. Man måste bl.a. beakta hurudana språkliga färdigheter de elever har som skall använda läroböckerna, samt beakta svårighetsgraderna av de olika orden. Skaparen av en sådan ordlista måste avgöra vilka ord ur texten som skall tas med i listan och i vilket skede det är bäst att ta upp ett ord för första gången. Ordlistor i läroböcker är alltså inte endast mekaniskt sammansatta ordförteckningar, utan de uttrycker även ett visst kreativt arbete av skaparen. HD ansåg det klart att ingen genom ett liknande kreativt arbete skulle ha kunnat åstadkomma samma slutresultat.

På basis av högsta domstolens dom kan det rekommenderas att inte använda läroböckers ordlistor i sin helhet i datorapplikationer. Det är inte de enskilda orden som får upphovsrättsligt skydd, utan endast helheten av dessa. Därmed kan enskilda ord plockas ut ur ordlistorna och användas i applikationer så som t.ex. Quizlet.

Lärare har full rätt att själv göra egna ordlistor vid sidan om de ordlistor som finns i läroböckerna. Lärare får då fritt dela med sig av dessa ordlistor som de själv har skapat.