Exempelfall: Kopior för en lektion

Eric har sammanställt undervisningsmaterial för en kurs i modersmål. Materialet behandlar språkvård och olika skeden av litteraturhistorien. Eric har använt materialet på flera av hans kurser och lagt märke till att materialet har haft en positiv inverkan på elevernas betyg. Materialet kom till tals under ett möte med Modersmålslärarnas lokalförbund och intresset för materialet spred sig bland lärarna. Eric lade upp materialet på sin hemsida och skickade länken till lokalförbundets e-postlista, som hade några tiotal medlemmar. Efter ett par månader märkte Eric på basis av hemsidans statistik att materialet hade hittats ett flertal gånger via Google. Han började fundera om han hade gjort intrång i andras upphovsrättigheter genom att göra materialet tillgängligt för allmänheten via webben.    

Materialet innehöll citat från litterära verk från olika tider. Presentationen av Aleksis Kivis verk innehöll citat som utgjorde hela stycken ur Sju bröder och Sockenskomakarna. Eric hade också bifogat en bild av Kivi som han hade tagit från Wikipedia. Har Eric kränkt Aleksis Kivis dödsbodelägares upphovsrätt eller upphovsrätten till bilden? I samband med presentationen av modern finsk litteratur använde Eric korta citat ur Jari Tervos verk Koljatti och Sofi Oksanens verk Utrensningen. Samtidigt analyserade han stilen och språket i citaten. Utgjorde citaten i materialet och distributionen av materialet via webben en kränkning av upphovsrätten? Eric hade lånat idéer till övningarna i materialet från Otavas övningsbok, men han hade själv hittat på exempelmeningarna. Har Eric kränkt övningsbokens upphovsmans upphovsrätt till boken?

Som en modersmålslärare står Eric i arbetsförhållande till kommunen, men hans arbetsavtal tar inte ställning till huruvida upphovsrättigheterna övergår till arbetsgivaren. Har Erics upphovsrätt till undervisningsmaterialet övergått till kommunen på grund av arbetsförhållandet? Har Eric kränkt kommunens upphovsrätt när han lade ut materialet på sin hemsida?

Svar

Upphovsmannen har rätt att bestämma över användningen av sitt verk, men denna rätt har vissa begränsningar. Det kan uppstå ett behov att citera andras verk i flera situationer. För att ett citat inte ska utgöra en kränkning av upphovsrätten och för att det citerande verket ska kunna användas för annat än privat bruk ska citeringen ske på ett godtagbart sätt.

Eric har använt delar ur andras verk när han sammanställde undervisningsmaterialet. Han använde delar ur Aleksis Kivis litterära verk och en bild av Kivi som var ritad av Albert Edelfelt. Användningen av dessa verk utgör inget upphovsrättsligt problem eftersom det har gått över 70 år från upphovsmännens dödsår och upphovsrätten till verken är således inte längre i kraft. När det har förflutit 70 år från upphovsmannens dödsår har upphovsrätten till upphovsmannens verk gått ut och vem som helst får då framställa exemplar av upphovsmannens verk och göra dem tillgängliga för allmänheten. Detta förutsätter dock att också alla andra rättigheter till verket har gått ut.

Eric använde också delar ur verk vars författare fortfarande lever. Användningen av verken förutsätter således antingen tillstånd av upphovsmannen eller att en inskränkning i upphovsrätten blir tillämplig. Användningen av citat kan vara tillåtet med stöd av citaträtten. För att ett citat ska vara tillåtet ska citatet göras så som god sed kräver. För detta finns tre förutsättningar som alla ska uppfyllas: 1) den del som citeras ska ha ett sakligt samband med det citerande verket, 2) citatets omfattning får inte vara omotiverat och 3) det citerade verket och upphovsmannen till verket ska anges i samband med citatet.

Ett godtagbart skäl för användningen av citat kan till exempel vara att åskådliggöra eller förtydliga något. Det är inte tillåtet att använda citat till exempel endast för skojs skull eller för att dekorera det egna verket. Citat får endast användas i den omfattning som motiveras av ändamålet. Om citatet är mera omfattande, till exempel en hel dikt även om det skulle vara tillräckligt med en vers, är citatet inte längre berättigat med stöd av citaträtten. Citaträtten tillåter inte heller att ett verk citeras så att citatet blir huvudsaken i det nya verket. Om Eric inte har citerat för mycket och har angett källan och upphovsmannen har han inte kränkt upphovsrätten trots att han har gjort materialet tillgängligt via webben. Citaträtten gäller både den analoga och den digitala omgivningen.

Eric utnyttjade också idéer från färdiga övningsuppgifter då han sammanställde nya övningsuppgifter för materialet. Upphovsrätten skyddar inte idéer, utan endast den form som idéerna har getts. I fråga om övningsuppgifterna skyddar upphovsrätten uppgifternas förklaringar, exempelmeningar, bilder och struktur. Dessa får ändå inte skydd som sådana om de inte är tillräckligt självständiga och egenartade. Den idé som ligger till grund för uppgiften får inte upphovsrättsligt skydd, hur originell idén än må vara. Var och en får på basis av samma idé skapa en ny uppgift med nya texter, bilder och layout.

Upphovsrätten tillkommer en fysisk person och övergår inte automatiskt utan ett avtal eller ett skiljt stadgande i lag (den enda specialbestämmelsen gäller datorprogram och databaser). Eric har inte avtalat om upphovsrättens övergång med sin arbetsgivare och kan därmed på goda grunder utgå från att han fortfarande har upphovsrätt till materialet.