Får arbetsgivare upphovsrätt till det material som lärare gör?

Fråga: 

Får arbetsgivaren automatiskt upphovsrätt till det undervisningsmaterial som läraren skapar? Har det någon betydelse om materialet har skapats med hjälp av arbetsgivarens dator?

Svar: 

En lärare får automatiskt rättigheter till det material som han eller hon skapat i arbetet, förutsatt att materialet är självständigt och egenartat (d.v.s. överstiger verkströskeln). Lagen ger inte arbetsgivaren någon direkt rätt till arbetet, även om läromaterialet skapas inom ett arbets- eller tjänsteförhållande. Arbetsgivaren får alltså inte automatiskt några rättigheter till materialet, men rättigheterna kan överlåtas genom avtal.

Arbetsgivare inom flera branscher har ändå rätt att använda ett verk på ett sätt som hör till arbetsgivarens normala verksamhet då arbetstagaren har skapat verket inom sin normala arbetsplikt. Denna regel om "normal användning" kan ändå inte automatiskt tillämpas på undervisning, eftersom en lärare inte vanligtvis förutsätts skapa läromaterial för undervisningen. Därmed övergår rättigheterna till materialet inte till arbetsgivaren. Det finns ingen lagstiftning eller rättspraxis som explicit behandlar detta och därför baseras tolkningen långt på vedertagen praxis inom undervisningsbranschen. 

Utgångspunkten är att upphovsrätten till det material som skapats i arbetet består hos den som skapat materialet. Arbetsgivaren kan ändå ha en parallell rätt till materialet om detta har avtalats skilt i kollektivavtalet eller lärarens arbetsavtal. En parallell rätt kan också uppstå genom ett tyst godkännande. Ett tyst godkännande kan t.ex. uppstå då arbetsgivarens rätt att använda materialet har blivit en vedertagen praxis på arbetsplatsen. Denna parallella rätt gäller ändå endast undervisningsbruk. 

Ett specialfall kan vara att läraren får en skild ersättning för att skapa läromaterial. Man kan då utgå från att arbetsgivaren har rätt att använda materialet inom undervisningen utan ett skilt avtal.

Gällande rättigheter till datorprogram och databaser som skapas i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande finns skilda regler i upphovsrättslagen.

Användningen av arbetsgivarens datorer för att skapa material ändrar inte den upphovsrättsliga tolkningen på något sätt: Det att materialet lagrats på arbetsgivarens dator betyder endast att upphovsmannen har upphovsrätt till verket medan arbetsgivaren har äganderätt till sin egendom. Arbetsgivaren har inte rätt att utnyttja verket som finns på datorn utan upphovsmannens tillstånd.