Tillåten användning av andras arbeten

Skapande arbete bygger ofta på inspiration från andra personers arbeten. Denna artikel behandlar hur man kan använda andras verk i sitt egna skapande arbete. Då man skapar eget material är det bra att komma ihåg följande punkter:

1)      Upphovsrätten skyddar inte verk som inte uppnår verkshöjd

Först och främst är det bra att komma ihåg att upphovsrätten inte ger skydd åt nära på alla arbeten. Ett arbete kan anses utgöra ett verk om ingen annan skulle ha nått samma arbetsresultat. Arbetet måste vara egenartat och självständigt. Ifall arbetet inte uppnår verkshöjd åtnjuter arbetet inte upphovsrättsligt skydd. I så fall måste man kontrollera huruvida arbetet skyddas av någon närstående rättighet

2)      Upphovsrätten skyddar inte idéer/information utan endast en konkret uttrycksform

Upphovsrätten ger t.ex. inte skydd åt en formel i en transparang utan skyddar i stället själva uttrycksformen. Upphovsrätten skyddar inte handlingen i en bok utan bokens uttrycksform. Upphovsrätten skyddar inte informationen i denna artikel, endast uttrycksformen. Information och idéer får därmed användas fritt, men dessa måste uttryckas på ett nytt sätt. 

3)      Det finns en hel del fria verk: myndigheternas dokument, gamla verk o.s.v. 

Enligt upphovsrättslagen är t.ex. lagar och ett flertal offentliga dokument fria verk. Verk vars upphovsrätt har gått ut är också fria verk. Det upphovsrättsliga skyddet vara endast 70 år från utgången av upphovsmannens dödsår. 

4)      Upphovsrättslagen innehåller begränsningar av upphovsmannens ensamrätt

Den viktigaste enskilda begränsingen av upphovsmannens ensamrätt är citaträtten. Offentliggjorda verk får citeras förutsatt att kraven för användningen av citat uppfylls. Citatet måste ha ett sakligt samband med det egna arbetet, citatets omfattning måste vara ändamålsenligt och den ursprungliga upphovsmannen måste nämnas i samband med citatet. 

5)      Det är alltid möjligt att be om tillstånd för användningen

Om användningen av något material inte är tillåtet enligt någon av de ovanstående reglerna är det alltid möjligt att be om tillstånd för användningen. Det är enklast att använda material som har licenserats med en Creative Commons-licens, men upphovsmannen kan också ge ett skilt tillstånd för användningen. Det ställs inga formkrav för tillståndet. Ett muntligt tillstånd är alltså precis lika giltigt som ett skriftligt tillstånd.