Att citera foton i examensarbeten

Upphovsrättsrådet ansåg i sitt utlåtande 2020:7 att ett fotografi som publicerats i en dagstidning kan citeras i examensarbeten på universitet för att klargöra arbetets text.


I rättsfallet hade en studerande använt ett fotografi, som hade publicerats i Helsingin Sanomat, i sin helhet i sitt diplomarbete inom arkitektur. Bildens källa samt fotografen nämndes både i slutreferenserna samt omedelbart i samband med bilden.
I rättsfallet uppskattade upphovsrättsrådet i vilken omfattning man kan citera ett fotografi utan rättsinnehavarens lov i ett offentligt examensarbete. En allmän regel gällande tillåten citering av fotografi kan inte ges, och förutsättningarna bör därmed granskas skilt per enskilt fall.

Den citerade bilden föreställde förfallna stolar och bord som stått utomhus på Stoaplanen i två månader. I den väsentliga delen av diplomarbetet behandlades ämnet om hur vittring och visuellt åldrande av yttersidor delar åsikter.
Upphovsrättsrådet ansåg att citerandet av bilden i sin helhet var väl motiverat med hänsyn till examensarbetets ämne. Enligt upphovsrättsrådet hade bilden illustrerat och klargjort examensarbetets text för motsvarande delar just i samband med behandlingen om historisk natur och timlighet. Upphovsrättsrådet ansåg också, att bilden hade ett tillräckligt sakligt samband med texten i artikeln, och att den därmed inte använts enbart som illustration. Bilden var inte heller huvudsaken i vare sig examensarbetet eller kapitlet i fråga.