Bildcitat

Utöver själva citatsrätten innehåller upphovsrättslagen även stadganden om den så kallade bildcitatsrätten. Det är alltså till exempel möjligt att citera en bild inte bara med hjälp av själva citaträtten, utan även med stöd av stadgandet gällande bildcitatsrätten. 


Det är tillåtet att ta bilder på ett offentliggjort konstverk som sammanhänger med texten i en kritisk eller vetenskaplig framställning. Bilder som hör ihop med en text får även tas in i en dagstidning eller tidskrift för att redogöra en dagshändelse, förutsatt att verket inte producerats för att återges i dagstidningen eller tidskriften. Detta stadgande anpassas även för digitala dagstidningar och tidskrifter.


Då ett exemplar av ett konstverk har med upphovsmannens samtycke sålts eller annars permanent överlåtits, får konstverket inkluderas i fotografi, filmer eller tv-program ifall denna inkludering i fotografiet, filmen eller tv-programmet har en sekundär betydelse.

Bildcitaträtten möjliggör citerandet av ett konstverk i sin helhet. De allmänna förutsättningarna för att citera ett konstverk i enlighet med upphovsrättslagens stadganden om bildcitat är mycket liknande förutsättningarna för vanliga citat. Till exempel källan och upphovsmannens namn bör nämnas i enlighet med god sed, vare sig citeringen tar plats i enlighet med stadganden om citat eller bestämmelser om bildcitat.

 

Att citera fotografi
Upphovsrättsrådet har i sitt utlåtande ansätt, att ett fotografi som publicerats i en dagstidning kan citeras i ett examensarbete för ett universitet för att åskådliggöra textens innehåll, i enlighet med § 22 eller § 25 av upphovsrättslagen och deras förutsättningar. (Upphovsrättsrådets utlåtande 2020:7 (på finska))