Skyddstid

Den lagenliga skyddstiden bestäms i upphovsrättslagen. Lagen skiljer mellan s.k. egentliga upphovsrättigheter (som förutsätter verkshöjd, d.v.s. självständighet och egenart) och närstående rättigheter (som ger skydd åt ekonomiska insatser). Den upphovsrättsliga skyddstiden är längre än skyddstiden för närstående rättigheter.

Upphovsrätten till ett verk gäller under upphovsmannens livstid och i 70 år efter utgången av hans dödsår. Upphovsrätten för verk som har skapats av två eller flera upphovsmän gemensamt räknas från utgången av den sist avlidne upphovsmannens dödsår.

Närstående rättigheter har en kortare skyddstid. Den vanligaste skyddstiden på 50 år räknas från utgången av det år då ett fotografi har tagits, en utövande konstnärs framförande har framförts, en ljud- eller bildupptagning har tagits upp, en radio- eller televisionssändning har sänts ut eller en prestation har getts ut eller annars gjorts tillgänglig för allmänheten. Skyddstiden för kataloger och databaser är 15 år räknat från det år då arbetet blev färdigt eller då arbetet för första gången gjordes tillgängligt för allmänheten.

Fotografier är alltid skyddade av antingen upphovsrätt eller en närstående rättighet. Alla fotografier får åtminstone skydd i 50 år och fotografier som överstiger verkströskeln får det längre upphovsrättsliga skyddet.