Använding av klassiska sagor

Fråga:

Får gamla klassiska sagor (t.ex. Grimms sagor) användas fritt, t.ex. så att de översätts och ändras till material som säljes? Sagorna används som inspiration och i olika sorters spel.

Svar:

Utgångsmässigt är det tillåtet. Upphovsrätten är i kraft intill utgången av sjuttionde året efter upphovsmannens dödsår. Grimms sagor har getts ut på 1800-talet och därmed är de inte längre skyddade. Grimms sagor och andra folksagor utgör sålunda s.k. public domain. De får översättas och ändras även då de ingår i kommersiellt material utan att något separat tillstånd behövs. Då man använder finskspråkiga översättningar bör man försäkra sig om att även översättarens upphovsrätt har upphört. Därtill kan det upphovsrättsliga skyddet av illustreringarna i sagoböckerna ännu vara i kraft.

Upphovsrätten omfattar utöver ekonomiska rättigheter även moraliska rättigheter, varav de viktigaste utgörs av faderskapsrätten, d.v.s. rätten att bli angiven som upphovsman, och respekträtten, som innebär att verket inte får visas i sådan form eller på ett sådant sätt som är kränkande för upphovsmannen. Även de moraliska rättigheterna upphör, när upphovsrättens skyddstid upphör. Enligt god sed brukar ändå upphovsmannens namn vanligtvis nämnas.

I upphovsrättslagen skyddas klassikerverk med ett separat s.k. klassikerskydd. Sådant offentligt bruk av klassikerverk som kränker kulturella intressen kan förbjudas av Undervisnings- och kulturministeriet. Tröskeln för detta är ändå hög, och förbudet har använts endast en gång. Att använda och ändra Grimms sagor i samband med undervisningsverksamhet kränker knappast kulturella intressen.

Upphovsrätten skyddar inte idéer eller ämnen, så verk kan alltid användas som källor för inspiration.