Exempelfall: Ett framförande som bygger på material från internet

Samhällskunskapsläraren Emil sammanställer undervisningsmaterial om Finlands riksdag med hjälp av en fotokopieringsmaskin. Han klipper ut bilder ur tidningar och skriver ut några bilder från webben. Enligt upphovsrättslagen förutsätter kopiering av ett verk tillstånd av upphovsmannen. Emil har läst i lagen att de flesta bilder inte är upphovsrättsligt skyddade verk, men han antar att det ändå inte är tillåtet att kopiera dem utan tillstånd. Vilken rätt har en fotograf till ett fotografi som han tagit och hur skiljer sig denna rätt från ett verks upphovsrättsliga skydd?

Emil vill visa gott exempel och vill därför sammanställa läromaterialet på ett lagligt sätt. Han vet att skolan har tillstånd att ta ett begränsat antal kopior av fotografier och annat skyddat material. Vad grundar sig tillståndet på och i vilken utsträckning får man kopiera skyddat material i skolor? Får man kopiera material från olika källor på ett och samma papper? Får man också kopiera material från internet?

Emil visar det kopierade materialet inför klassen med hjälp av en dokumentkamera. Kameran gör det möjligt att visa material och att samtidigt spara materialet i digital form, för att senare kunna visas inför klasen direkt från kamerans minne eller för att dela ut materialet till eleverna som digitala filer. Förutom dokumentkameror är skolans klassrum utrustade med videokanoner. Emil kan koppla sin bärbara dator direkt till en videokanon i klassrummet och använda sig av powerpointpresentationer i undervisningen. Är användningen av en dokumentkamera mer problematiskt ur en upphovsrättslig synvinkel än användningen av en overheadprojektor? Hur förhåller sig upphovsrätten till att material sparas i digital form i en dokumentkameras inbyggda minne? Eller att material laddas ner från internet för att användas till exempel i en powerpointpresentation?   

Svar

Upphovsrättslagen ger skydd åt självständiga och egenartade verk. Ett fotografi kan utgöra ett verk, men de flesta fotografierna tas under förhållanden där självständighet och originalitet inte har så stor betydelse att slutresultatet skull överstiga verkströskeln. Fotografier som förblir under verkshöjd skyddas enligt upphovsrättslagen av närstående rättigheter. Denna skyddsform motsvarar i stort sätt det upphovsrättsliga skyddet för ett verk: den som tog fotografiet har en uteslutande rätt att bestämma över fotografiet genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten i oförändrad eller förändrad form (49 a § upphovsrättslagen). Den största skillnaden mellan skyddsformerna är skyddstiden. Skyddstiden för de närstående rättigheter som ett fotografi har är 50 år räknat från året då fotografiet togs. Skyddstiden för ett verk gäller under upphovsmannens livstid och 70 år räknat från utgången av hans dödsår. 

Kopiering av ett verk och ett fotografi förutsätter tillstånd av upphovsmannen. I praktiken skulle det ändå vara allt för mödosamt och tidskrävande att be om tillstånd för kopieringen i undervisningen av varje upphovsman skiljt. Därför har det införts ett system med avtalslicens för massanvändning av verk. Det finns två avtalslicenser för undervisningsverksamhet: en för inspelning och en för fotokopiering. Enligt fotokopieringslicensen ger Kopiosto tillstånd till kopiering av alla slags publiceringar. En lärare behöver ändå inte själv avtala om kopieringen eftersom undervisnings- och kulturministeriet har ingått ett avtal med Kopiosto om kopieringstillstånd för gymnasier, skolor som ger yrkesutbildning, grundskolor och universitet. Tillståndet ger rätt att kopiera 20 sidor per publikation under en termin åt samma grupp elever, eller högst hälften av publikationen, om den är kort. Tillståndet omfattar också rätten att skriva ut material från webben, inklusive fotografier. Antalet kopior som delas ut till eleverna har inte begränsats. Materialet får kopieras till så många elever som nödvändigt. Tillståndet gör det också möjligt att sammanställa material från flera olika källor till en och samma kopia.

Upphovsrättslagen strävar efter att vara neutral i förhållande till den teknologi som används. I praktiken har teknologins utveckling ändå skapat nya problem med gränsdragningen. Overheadprojektorer och dokumentkameror tolkas på samma sätt: det är tillåtet att framföra verk med hjälp av dem.