Exempelfall: Framföranden under julfester

En grupp elever förbereder sig för skolans julfest genom att öva ett musikframförande. För övningarna har eleverna fått en kopia av ett uppslag i ett tjockt nothäfte med tre stycken som ska framföras på festen. Sång- och spelövningarna hör till musikkursens undervisningsplan. Uppträdandet på julfesten hör i och för sig inte till kursen men uppträdandet är höjdpunkten för kursen och eleverna vill gärna vara närvarande på festen.

Skolans tillställningar har traditionellt innehållit musikframföranden, men i takt med att kunskaperna om upphovsrätten blivit bättre har det uppstått frågor om huruvida tillställningarna är tillåtna. Borde man ha skaffat ett nothäfte åt varje elev i stället för att kopiera materialet? Borde man ordna tillstånd för musikframförandena i skolans fester eftersom festerna inte hör till undervisningen och eftersom elevernas föräldrar deltar i festerna? Har någon regional eller riksomfattande instans skaffat tillstånd på skolans vägnar? Också lektionerna är offentliga tillställningar och utgångspunkten är att offentliga framföranden förutsätter tillstånd. Varför förutsätter framföranden under lektionerna ändå inget tillstånd? De flesta rättsinnehavarna har överlåtit rätten att förvalta sina upphovsrättigheter till Teosto och Gramex. Vad är skillnaden mellan Teosto och Gramex?

Svar

Offentligt framförande av musik är tillgängliggörande av ett verk till allmänheten och hör därmed till upphovsmannens ensamrätt. Skolor får ändå framföra musik ganska fritt utan att be om ett särskilt tillstånd för framförandet. Upphovsmannens ensamrätt begränsas i 21 § upphovsrättlagen och enligt begränsningen är det tillåtet att framföra utgivna verk i undervisningen. Lagen definierar inte vad som avses med undervisning, men det råder inget tvivel om att användningen av musik under en lektion i en kommunal skola omfattas av bestämmelsen. Musikframföranden utanför lektionerna, inklusive framföranden under skolans fester, likställs med konserter och anses inte utgöra en del av undervisningen, även om de är lärorika upplevelser.

Musikframföranden som sker utanför undervisningen är ändå oftast tillåtna. Kommunerna har ingått avtal med de organisationer som företräder musikskaparna, Teosto och Gramex, om framförandet av musik under kommunens tillställningar. Avtalen gäller också skolfester (undantaget musikläroverk) och andra musikframföranden som inte direkt hör till undervisningen och som därför är utanför undantaget i upphovsrättslagen. Skolorna behöver inte själva skaffa tillstånd för olika musikframföranden i fester eftersom kommunen har skaffat tillståndet på skolornas vägnar.

I lagen stadgas också att ett utgivet verk får framföras offentligt under en tillställning som ordnas utan förvärvssyfte och där framförandet av verket inte utgör tillställningens huvudsakliga innehåll. Stadgandet kunde tänkas vara tillämpligt på tillställningar i skolor, förutsatt att framförandet av ett skyddat verk inte är huvudsaken i tillställningen. Tillståndet som ingår i avtalet med kommunen gör att en lärare inte behöver tänka på huruvida musiken är huvudsaken i tillställningen eller inte eftersom skolan i vilket fall som helst har tillstånd att använda musiken. Musiken har traditionellt haft en så stark ställning i skolornas tillställningar att man lätt kan tolka att musiken har en huvudsaklig roll under tillställningarna.

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsammans med Kopiosto avtalat om ett tillstånd för skolorna att fotokopiera en viss mängd sidor ur utgivna publikationer (avtalslicens). Tillståndet innehåller också en rätt att kopiera noter, men för dem gäller striktare gränser: högst 10 sidor noter får kopieras per publikation, och högst halva publikationen. Tillståndet gäller också kopiering av noter för läroverkets tillställningar som är gratis och för övningar inför sådana tillställningar. Skolan kan själv avgöra om den vill skaffa nothäften åt alla elever eller om den vill dela ut kopior ur nothäften, så länge som det kopierade sidantalet inte överskrider de gränser som avtalslicensen ställer. Om sidantalet överskrider det tillåtna måste skolan skaffa nothäften åt eleverna. 

Teosto är en organisation som företräder kompositörer, arrangörer och textförfattare och förvaltar sina kunders upphovsrättigheter. Teosto ger tillstånd till kopiering och framförande av den musik som organisationen förvaltar. Gramex företräder utövande konstnärer och ljudproducenter. Tillstånd ska anskaffas av Teosto om musiken framförs med sång eller instrument och om stycket inte har skapats själv. Tillstånd ska anskaffas av Gramxes om musiken spelas upp från en inspelning.