Huvuddragen i framföranden

Utgångspunkt: Upphovsmannens rätt att förfoga över framförandet av sitt verk

De framföranden som eleverna gör (sceniska framträdanden, musikaliska framträdanden, dansföreställningar m.m.) kan i sig själva vara verk, men de baserar sig vanligtvis även på något annat tidigare verk, så som t.ex. en pjäs, ett musikaliskt verk eller en sångtext. Vid framföranden - då verket framförs offentligt för den publik som är på plats - är det frågan om att göra verket tillgängligt för allmänheten, vilket är något som tillhör upphovsmannens ensamrätt. Det har inte någon skillnad hurudant framförande det är frågan om, så framförandet kan vara t.ex. skådespelande, uppspelande av musik från en inbandning eller högläsning ur en bok.

Inskränkningar som baserar sig på lag

Upphovsmannens ensamrätt har i vissa fall begränsats, vilket leder till att ett verk i vissa situationer får framföras utan ett skilt tillstånd av upphovsmannen. Under temat "Fri användning" har dessa inskränkningar i upphovsrätten presenterats. I upphovsrättslagen stadgas t.ex. om en viss skyddstid för upphovsrätten, efter vilken verk får framföras fritt. Därtill är det tillåtet att citera verk enligt de villkor som ställs i lagen.

Exempel 1

Skolans rektor håller ett tal på en fest i skolan. I sitt tal citerar han en kort del av en dikt. Upphovsmannen har upphovsrätt till verket och rektorn framför därmed en del av ett diktverk. Rektorn behöver ändå inte be om tillstånd av upphovsmannen, eftersom lagen tillåter citering.

Upphovsmannens ensamrätt har även begränsats på andra sätt då det gäller framföranden. Enligt 21 § 1 mom. upphovsrättslagen får ett utgivet verk framföras offentligt vid undervisning. Ett verk anses vara utgivet då exemplar av det med upphovsmannens samtycke förts i handeln eller på annat sätt blivit spridda till allmänheten. Då behöver man inte be om tillstånd av upphovsmannen för att få framföra verket, eftersom lagen redan tillåter detta. Inskränkningen gäller ändå inte sceniska verk eller filmverk (se mera om dessa nedan).

"Vid undervisning" är inte ett helt exakt begrepp, men för att avgöra vad begreppet innefattar kan man se på huruvida verket framförs på lektionen eller utanför lektionstid. Ifall verket framförs på lektionen sker framförandet vid undervisningen och detta är därmed tillåtet utan något skilt tillstånd. Framförande av verk i andra sammanhang är inte tillåtet på basis av detta stadgande.

Undervisning i förvärvssyfte hör inte heller till den sorts undervisning som avses i denna inskränkning av upphovsmannens ensamrätt. Upphovsmannen har alltså rätt att ensam bestämma över framförandet av sitt verk i samband med kommersiell undervisning, vilket är förståeligt eftersom inskränkningen av ensamrätten baserar sig på allmänbildande orsaker.

Exempel 2

På musiktimmar får man fritt utan något skilt tillstånd framföra inspelad musik samt sånger som finns i skolans musikböcker. Framföranden vid skolans fester hör inte till undervisningen, och därmed är detta inte tillåtet med stöd av bara 21 § 1 mom. upphovsrättslagen.

Sceniska verk och filmverk

Enligt den ovan nämnda 21 § upphovsrättslagen är det tillåtet att utan tillstånd framföra vissa verk i samband med undervisningen. Detta gäller ändå inte sceniska verk eller filmverk. För framförande av dessa behövs därmed alltid upphovsmannens tillstånd, eftersom det endast är upphovsmannen som får bestämma om framförande av dessa.

För att få framföra inhemska filmer behöver man ett tillstånd av APFI ry. För att få framföra pjäser kan man be om tillstånd av Suomen Kirjailijaliitto som representerar författare i Finland. Tillstånd för framförande av pjäser kan även fås av Finlands Dramatiker och Manusförfattare r.f. samt Nordic Drama Corner (se länkar nedan). Det bör även poänteras att skyddstiden för många pjäser redan har gått ut och att man i dessa fall fritt får använda verken utan några skilda tillstånd.

Tillstånd att framföra verk

Ifall upphovsrättigheterna till ett verk ännu är i kraft och det inte finns något lagstadgande som tillåter användning av verket kan man alltid be om tillstånd av upphovsmannen. Lov gällande framförande av verk behandlas utförligt på temasidan "Tillstånd".

För att få framföra musik utanför lektionstid, så som t.ex. på skolans fester, behövs ett tillstånd av upphovsrättsorganisationen Teosto. Teosto representerar tonsättare, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. För framförande av inspelad musik behövs dessutom ett tillstånd av Gramex som representerar musikproducenter.

Materialet som framförandet baserar sig på

För att kunna framföra ett verk behöver man vanligtvis ett exemplar av verket, så som t.ex. noter eller en sångtext. Detta förutsätter ofta att man framställer nya exemplar av ett redan existerande verksexemplar, vilket är något som hör till upphovsmannens ensamrätt. För ett musikaliskt framförande av elever kan det t.ex. vara nödvändigt att kopiera upp sångtexten och noterna till eleverna.

På grund av upphovsmannens ensamrätt är det inte rillåtet att framställa ett verksexemplar utan upphovsmannens tillstånd. Undervisnings- och kulturministeriet har av Kopiosto anskaffat ett så kallat fotokopieringstillstånd för alla skolor. Med detta tillstånd får skolorna ta kopior på publikationer enligt vissa begränsningar.

För notskrift har den tillåtna kopieringsmängden begränsats till 10 sidor per publikation. Noter får kopieras för framföranden och förberedande av dessa ifall det är frågan om en undervisningssituation eller en gratis tillställning där publiken huvudsakligen består av studeranden, deras närstående samt skolans personal. Kopiering av kör-, band- och orkesternoter har striktare begränsningar - dessa får kopieras ändast för forskning och undervisning i musikaliska teoriämnen.