Exempelfall: Kopiering av noter

Noterna till sånger, schlagerlåtar eller andra kompositioner är ur en upphovsrättslig synvinkel exemplar av en komposition, d.v.s. exemplar av ett verk.

Eleverna på skolans musiklinje vill använda skolans notsamling för privat bruk. Elevkåren skaffar därför en kopieringsmaskin som eleverna kan använda för att kopiera noter och annat material. För att täcka kostnaderna uppbär elevkåren en avgift för användningen av maskinen.

Elevkårens ordförande Sara börjar fundera på elevkårens upphovsrättsliga ansvar. Enligt upphovsrättslagen har upphovsmannen en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten.

Sara börjar tvivla på köpet av kopieringsmaskinen. Kopiering hör till upphovsmannens ensamrätt och Sara vill inte att elevkåren ska ställas till ansvar för intrång i upphovsrätten. Gör eleverna intrång i upphovsrätten om de kopierar upphovsrättsligt skyddat material? Kan elevkåren ställas till ansvar för kopieringen? Påverkas bedömningen av att elevkåren tar ut en avgift för att täcka sina kostnader?

Svar

Upphovsrättslagens 2 § ger upphovsmannen ensamrätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten. Elevkårens agerande hör i princip till upphovsmannens ensamrätt: kopiering av noter likställs med framställning av verksexemplar. Upphovsrättslagen är ändå inte absolut, det har nämligen gjorts inskränkningar i upphovsrätten på grund av kulturella och andra viktiga samhälleliga skäl.

Kopiering av ett verk hör till upphovsmannens ensamrätt, men det är ändå tillåtet att kopiera ett verk för privat bruk (12 § i upphovsrättslagen). Förutsättningen är att verket har offentliggjorts och att källan är laglig. Att erbjuda hjälpmedel för att framställa exemplar av ett verk för privat bruk är tillåtet. Man behöver inte använda sin egen utrustning för kopiering av material för privat bruk och man behöver inte heller kopiera materialet själv – framställning av exemplar får ges i uppdrag åt någon annan. Det finns heller inget hinder för att elevkåren uppbär en avgift för användningen av maskinen vid privatkopiering.

Om kopieringen sker under en lärares ledning och är avgiftsbelagd för eleverna förutsätter kopieringen tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Kopieringstillståndet som ministeriet skaffat åt skolorna (avtalslicensen) gäller endast sådan kopiering som är avgiftsfri för eleverna.