Får man projicera nätsidor som innehåller bilder på konstverk?

Fråga: 

Får en lärare besöka ett konstmuseums hemsida under lektionen, till exempel med hjälp av en interaktiv tavla (t.ex. Smart Board), och ta in bilder av konstverk från webbsidorna i undervisningen?

Svar:

Ja, hemsidan får användas i undervisningen utan att upphovsrätten kränks.

När en lärare inför eleverna med hjälp av en videokanon projicerar webbsidor som innehåller verk eller bilder görs dessa verk tillgängliga för allmänheten. Att göra ett verk tillgängligt för allmänheten hör till upphovsmannens ensamrätt. Den här rätten har ändå begränsats i fråga om undervisning: ett utgivet verk får framföras offentligt vid undervisning (21 § upphovsrättslagen). Att framföra verket offentligt vid undersökningen kräver inte tillstånd och någon avgift behöver inte betalas åt upphovsmannen. (Observera att 21 § inte gäller framförandet av filmverk.)

För lärarens del är den ovannämnda situationen offentligt framförande av ett verk och för den som upprätthåller webbplatsen är det fråga om att överföra verket. Till offentligt framförande hör att publiken är omedelbart närvarande på platsen för framförandet. Överföring omfattar alla användningssätt där ett verk eller ett fotografi överförs på trådbunden eller trådlös väg, från en annan plats än den där publiken befinner sig. Verken och bilderna finns på en annan plats än publiken (på museets webbplats på webbservern) men sidan överförs av den som upprätthåller webbsidan. Läraren som projicerar bilderna med en videokanon framför bilderna för de elever som är närvarande i klassen.

Situationen är en annan då man framställer ett exemplar av ett verk eller ett fotografi till exempel genom att kopiera det till en powerpointpresentation eller undervisningsmaterial som delas ut. Enligt huvudregeln förutsätter detta upphovsmannens tillstånd.