Användning av bilder på webbsidor

Utlåtandet gällde ett fotografi som enligt upphovsrättsrådets bedömning åtnjöt skydd enligt 49 § upphovsrättslagen.

Den rättighet till ett fotografi som avses i 49 a § upphovsrättslagen tillkommer den som tog fotografiet, d.v.s. fotografen. Fotografen har en uteslutande rätt att tillåta eller förbjuda bl.a. framställningen av exemplar av fotografiet. Att spara ett fotografi på en webbserver utgör enligt upphovsrättsrådet framställning av exemplar av ett skyddat verk.