Utskrifter från internet

Det krävs alltid tillstånd för att printa ut något från internet ifall det är för annat än privat bruk. Man behöver t.ex. ett tillstånd av upphovsrättsinnehavaren för att printa ut en artikel från internet och dela ut den till eleverna i klassen. 

Undervisningsministeriet har av Kopiosto anskaffat ett tillstånd för skolorna som tillåter att man skriver ut materiak från internet samt delar ut detta material. Licensen gäller grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, universitet och högskolor samt musikläroanstalter. Tillståndet gör det möjligt att skriva ut material som getts ut i digital form, samt att fotokopiera detta material.

Tillståndet som ministeriet skaffat åt skolorna tillåter utskrifter från en digital källa. Källan kan vara en webbsida eller ett digitalt dokument. Det spelar ingen roll var källan finns eftersom tillståndet gäller både inhemska och utländska material. Digitala fotografier omfattas av tillståndet sedan år 2010.

Modersmålsläraren Viveca skriver ut en artikel för undervisningen från Hufvudstadsbladets webbsida. Artikeln är en sida lång och innehåller fotografier. Det är tillåtet att skriva ut artikeln helt och hållet och kopiera den till eleverna.

Utskrifter från digitala källor begränsas i princip av samma gränser som andra material. Utskrifter på mer än 20 sidor från en publikation hör inte till tillståndet och vidare är det inte över huvudtaget tillåtet att skriva ut arbets- eller övningsuppgifter. Uppgifter som skaffats i elektronisk form får skrivas ut åt eleverna i den utsträckning som har avtalats med utgivaren. Utskrivning av noter begränsas till 10 sidor.

I fråga om digitala material, särskilt webbsidor, är det inte alltid klart vad som utgör en publikation. En publikation kan anses vara en hel webbplats, en webbsida eller ett par sidor som hör i hop tidsmässigt och tematiskt. I praktiken behöver en lärare sällan mer än 20 utskrivna sidor från samma webbpalts, men om ett sådant behov uppstår är det skäl att fundera på huruvida det är fråga om en och samma publikation eller flera publikationer.

Dagens Helsingin Sanomat är en publikation. Följande dags tidning är en ny publikation. Webbplatsen hs.fi förnyas gradvis och innehåller arkiverade artiklar och gamla nyheter från flera år tillbaka. En möjlig tolkning är att det material som har getts ut under en dag utgör en publikation.

Användningen av en del digitala material regleras också i skilda avtal om användarvillkoren. Dessa villkor måste godkännas innan användaren får tillgång till materialet. Avtalet kan innehålla begränsningar för användningen av materialet. Utgivaren kan ändå inte förbjuda kopiering som sker i enlighet med kopieringstillståndet annat än genom att meddela om förbudet till Kopiosto. Kopiering i strid med användarvillkoren utgör således inte en kränkning av upphovsrätten till materialet.