Är kopiering av en artikel för arbetsändamål tillåtet som "privat kopiering"?

Fråga:

Är det tillåtet att kopiera en artikel som privat kopiering för arbetsändamål?

Svar: 

Förutsättningen för privat kopiering är att verket har framställts lagligt och gjorts offentligt. Dessutom ska kopieringen ske från en laglig källa. Kopiering för eget bruk innebär en inskränkning i upphovsrättsinnehavarens ensamrätt, d.v.s. rätten att bestämma om utnyttjandet av det skyddade verket. Kopiering för eget bruk är inte tillåtet i förvärvssyfte utan endast för privat användning. Kopiering för privat bruk har tolkats mycket snävt: användningen ska ske endast för privata ändamål. Tillåtna ändamål är t.ex. studier och icke-kommersiella hobbyer.

Det är alltså inte tillåtet att kopiera direkt för arbetsändamål. Kopiering för utövandet av ett yrke kräver alltid ett skilt tillstånd. Kopior får alltså inte framställas för kommersiella syften.

Det är ändå möjligt att privat kopiering indirekt också tjänar arbetsändamål. En arbetstagare kan t.ex. kopiera yrkeslitteratur för ett studieändamål och därmed också förbättra sina arbetskunskaper.