Tekijänoikeus internetsivujen sisältöön

Kysymys koski tekijänoikeutta internetsivuihin ja niiden sisältönä olleisiin valokuviin ja teksteihin.

Markkinointitoimisto oli hyödyntänyt X:n veljensä yhtiölle laatimien verkkosivujen sisältöä yhtiöstä tekemässään markkinointimateriaalissa. Markkinointitoimiston tekemillä internetsivuilla oli käytetty X:n tekstejä ja valokuvia ilman tämän lupaa, eikä kaikkien valokuvien osalta ollut mainittu niiden valokuvaajaa. X pyysi tekijänoikeusneuvostolta lausuntoa oikeuksistaan tekemiinsä internetsivuihin sekä niiden sisältöön.

X:n laatimat internetsivut koostuivat noin kolmesta sivusta, joilla lyhyillä sanoilla ja lauseilla sekä ranskalaisin viivoin kuvailtiin yhtiötä, sen palveluita ja toimeksiantoja sekä ilmoitettiin yhtiön yhteystiedot. Tekstin pituus vaihteli yksittäisistä sanoista noin kolmen rivin kappaleisiin, joihin sisältyy maksimissaan neljä virkettä. Lisäksi internetsivuilla oli valokuvia yhtiön työkonekalustosta.

Tekijänoikeusneuvoston mukaan X:n laatimat internetsivut olivat yksittäisten elementtiensä osalta ja kokonaisuutena siinä määrin tavanomaiset, että kuka tahansa voisi päätyä samanlaiseen lopputulokseen ryhtyessään laatimaan yhtiölle internetsivuja. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että internetsivut eivät kokonaisuutena ilmentäneet sellaista itsenäisyyttä tai omaperäisyyttä, että ne olisivat tekijänoikeudella suojattuja teoksia.

Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että internetsivut jäivät tekijänoikeuslain luettelosuojan ulkopuolelle, koska niissä ei ollut yhdistelty suurta määrää tietoa, mikä on luettelosuojan saamisen edellytyksenä.Tekijänoikeusneuvosto myös totesi, että X:n laatimat internetsivut eivät olleet vaatineet sellaista panostusta, että ne saisivat suojaa tietokantana. Jotta tietokanta saisi suojaa, sen sisällön keräämisen, varmistamisen tai esittämisen on pitänyt edellyttää määrällisesti tai laadullisesti huomattavaa panostusta. Panostus voi muodostua rahoituksesta tai ajan, vaivannäön tai energian käytöstä. Näin ollen tekijänoikeusneuvoston mukaan materiaalin hyödyntämiseen ei ollut tekijänoikeuslaista johtuvaa estettä.

Valokuvien osalta tekijänoikeusneuvosto totesi, että ne eivät saaneet suojaa valokuvateoksina, koska valokuvaajan luova panos niihin oli pieni. Kuvat saivat kuitenkin suojaa tavallisina valokuvina ja valokuvaajalla oli niihin tekijänoikeuslain mukainen oikeus. Näin ollen valokuvien saattamiseen yleisön saataville, esimerkiksi laittamalla valokuvat internetsivulle, tarvittiin valokuvien oikeudenhaltijan lupa.  Mikäli valokuvaaja ei ole sopimuksella siirtänyt oikeuksiaan, ainoastaan valokuvien valokuvaajalla on oikeus laittaa valokuvat internetsivuille. Tekijänoikeusneuvosto totesi lisäksi, että hyvän tavan mukaisesti tekijä tulisi ilmoittaa, kun teoksesta valmistettu kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin.