Exempelfall: Användning av videor i undervisningen

Konstläraren Magnus vill undervisa sina elever i bildstorlekar och vinklar och i hur man bygger upp en story i TV-serier med hjälp av klippningen. Han vill använda serier som intresserar eleverna och tänker därför framföra klipp ur TV-serien Dolda liv. Magnus har bandat in några avsnitt av serien, men han är osäker om han behöver ett särskilt tillstånd för att banda avsnitten och framföra dem. Skolan har inte råd att söka ett komplicerat tillstånd och att betala eventuella kostnader. Borde Magnus skaffa ett tillstånd för bandningen, eller har någon redan skaffat ett sådant tillstånd för honom? Finns det någon inskränkning i upphovsrätten (undantag) som berör framförandet av verk i undervisningen?

Lärare brukar banda in olika TV-program för undervisningen och förvara inspelningarna på kassett eller DVD i lärarrummet. En del av inspelningarna är mycket gamla. Begränsas förvaringen av inspelningar för undervisningssyfte på något sätt? En del av inspelningarna innehåller långfilmer. Finns det redan färdigt ett tillstånd för framförandet av hela filmer och om ett sådant tillstånd inte finns, var kan man skaffa det?

Magnus har hittat några amatörvideor på YouTube som han gärna skulle framföra inför eleverna med hjälp av en videoprojektor. Får Magnus framföra videor från YouTube utan ett särskilt tillstånd? Vem kan ge ett sådant tillstånd ifall det behövs?

Svar

Att framföra och ta upp filmer på band hör till upphovsmannens ensamrätt och förutsätter således ett tillstånd av upphovsmannen. Enligt lagen är det tillåtet att framföra verk vid undervisningen utan att be om tillstånd eller betala ersättning för det. Detta gäller emellertid inte filmverk. Framförandet av dem förutsätter ett tillstånd. Alla verk som innehåller rörliga bilder och ljud är i upphovsrättslig mening filmverk, oberoende om de är korta TV-reklamer eller långfilmer.

För att underlätta användningen av skyddade verk finns det två avtalslicenser för undervisningen: en licens för fotokopiering och en för inspelning. Undervisnings- och kulturministeriet har slutit båda avtalen om användning av verk i undervisningen på skolornas vägnar tillsammans med de organisationer som företräder upphovsmännen. Enligt avtalet får skolorna banda in TV-program i enlighet med avtalsvillkoren i undervisningssyfte. Avtalet ger skolorna tillstånd att spela in TV-program för undervisningen enligt villkoren i licensen. Programmen som hör till avtalet får tas upp på band för undervisningsändamål utan ersättnings- eller anmälningsskyldighet. Avtalet omfattar likväl inte alla kanaler och programtyper.

Avtalet omfattar kanalerna YLE TV1, YLE TV2, MTV3, YLE Teema & Fem och program från Yle Arenan och Yle Arkivet. Programtyper som inte omfattas av tillståndet är serier med en fortlöpande intrig, alla reklamer och både utländska och inhemska filmer som har avsetts för distribution via biografer eller bandinspelningar. Inspelning av dessa program kräver ett skilt tillstånd, som också oftast kan fås via en organisation som företräder filmproducenterna. Inhemska serier som sänds via de ovannämnda kanalerna får spelas in i enlighet med tillståndet.

TV-serien Dolda liv som Magnus behöver för undervisningen sänds via TV-kanalen MTV3 och omfattas därmed av tillståndet. Magnus behöver därmed inte skaffa ett nytt tillstånd för att ta upp serien på band och framföra den i undervisningen.

Tillståndet innehåller villkor om att de inspelade programmen får sparas och användas under två års tid, räknat från tidpunkten för sändningen. Undervisningsprogram får dock förvaras och användas utan tidsgränser, men program med ett föråldrat sakinnehåll ska tas ur bruk.

Inspelningar från YouTube omfattas inte av det tillstånd som ministeriet har skaffat. Alla YouTube-videor är i upphovsrättslig mening filmverk och berörs inte av inskränkningen i upphovsrätten om framförandet av verk i undervisningsverksamhet. Framförandet av filmverk som förblir utanför avtalslicensen förutsätter ett skilt tillstånd. Filmverk har ansetts behöva ett bredare skydd än andra verk, men lagstiftningen kan anses ligga efter i utvecklingen eftersom den inte gör skillnad mellan långfilmer, som är avsedda för distribution via biografer eller bandinspelningar, och andra filmverk på samma sätt som en avtalslicens.   

Aktiva YouTube-användare ger ofta tillstånd till användningen om man ber om det via e-post. Vissa filmverk har distribuerats med en fri licens och de kan därmed oftast användas fritt. Fria licenser ger användaren bredare rättigheter att utnyttja verket än vad som följer av upphovsrättslagen. Dessa vida rättigheter nämns alltid i licensen. Fria licenser ger oftast ändå inte rättigheter som är helt utan gränser.