Tekijänoikeus elokuvaan

Seura A pyysi 11.6.1997 tekijänoikeusneuvoston lausuntoa elokuvateoksien tekijänoikeuksista. Suomalaisissa kirjastoissa on 1980-luvulta lähtien ollut asiakkaiden lainattavana videotallenteita, joiden tekijänoikeudellinen asema on tulkinnanvarainen. Oli ollut vaikeaa yksiselitteisesti ratkaista, ovatko videotallenteet tekijänoikeuslain mukaan vapaasti edelleen levitettävissä.

A kysyi:

1. Miten tekijänoikeusneuvosto määrittelee tekijänoikeuslaissa mainitun elokuvateoksen?
2. Mitkä lausuntopyynnön liitteessä mainituista, videoilla olevista teostyypeistä täyttävät elokuvateoksen määritelmän?
3. Jos jokin tai jotkin liitteessä luetelluista teostyypeistä eivät ole elokuvateoksia, miten ne on tekijänoikeudellisin termein määriteltävä?

Tekijänoikeusneuvosto totesi, että elokuvateoksena pidetään liikkuvista kuvista tai liikkuvista kuvista ja äänestä muodostuvia teoksia sekä muita elokuvaamiseen rinnastettavalla tavalla ilmaistuja teoksia, jotka ylittävät tekijänoikeudellisen teoskynnyksen. Tämä määritelmä kattaa perinteisten filmille tallennettujen elokuvien lisäksi muun muassa televisiossa lähetetyt teokset, videotallenteille tallennetut teokset ja muut elokuvallisin keinoin valmistetut teokset.

Elokuva määritellään usein myös kuva- tai kuva- ja äänisarjaksi, jota esitettäessä saadaan aikaan liikkuvan kuvan vaikutelma. Liikkuvan kuvan vaikutelma voidaan saada aikaan esimerkiksi peräkkäin kuvattavista yksittäisistä piirroskuvista. Elokuvien on tekijänoikeussuojaa saadakseen oltava tekijänsä luovan ilmaisun omaperäisiä tuloksia. Elokuvan teknisellä tallennusalustalla ei ole merkitystä elokuvan teosluonnetta harkittaessa. Myöskään elokuvan tallentamistekniikalla ei tässä suhteessa ole merkitystä. Suojaa saavan teoksen ei myöskään tarvitse olla lainkaan tallennettu. Lisäksi tekijänoikeusneuvosto totesi, että yhtä lailla esimerkiksi dokumentti- ja opetuselokuvat kuin perinteiset näytelmälliset elokuvatkin voivat olla elokuvateoksia.

Tekijänoikeusneuvosto totesi, että elokuvienkin osalta teosharkinta on tapauskohtaista harkintaa. Tekijänoikeusneuvoston mukaan kaikki lausuntopyynnössä annetut teostyypit (tallenteet 1.-10.) olivat elokuvateoksia. Teokset sisälsivät muun muassa seuraavia aiheita: haastatteluja, maisemakuvausta, dokumenttiohjelmia, esittelyjä, juonellisia ohjelmia, konserttien taltiointeja sekä soittotunnin kuvauksia.