Otillåten användning av nätmaterial som läraren skapat?

Fråga:

Jag har gjort material och övningsuppgifter som jag lagt upp på nätet till eleverna det förra läsåret. Jag lämnade uppgifterna öppna, så att de elever som inte hade hunnit lämna in dem i tid ännu skulle hinna göra dem. Jag fick senare veta att en annan lärare får ett kursarvode för att han har öppnat uppgifterna pånytt för en ny grupp elever som sedan gör uppgifterna och lämnar tillbaka svaren till honom. Det hålls inga lektioner för dessa elever utan det är enbart frågan om en s.k. nätkurs. Ingen har bett mig om tillstånd för användningen av materialet. Har jag någon rätt till materialet som jag själv har skapat på min egen fritid?

Svar:

Upphovsrätten skyddar verk som är självständiga och egenartade. Upphovsrätten ger verkets upphovsman en ensamrätt att bestämma om användningen av verket. Detta innebär även en rättighet at förbjuda och hindra andra från att använda upphovsrättsligt skyddat material. Tröskeln för att få upphovsrättsligt skydd för skriftligt material är låg. Obs! Räkneformler, enkla uttryck och numeriska räkneuppgifter får inte upphovsrättsligt skydd. Mera information om den upphovsrättsliga verkströskeln hittar du här.

Om materialet i fråga är skriftligt eller består av bilder så uppnår dey troligen verkshöjd och får upphovsrättsligt skydd. Då har upphovsmannen rätt att bestämma över verket och i detta fall användningen av undervisningsmaterialet. Ett upphovsrättsligt skyddat verk får inte ändras, spridas eller kopieras utan upphovsmannens tillstånd. Därmed har den som skapat undervisningsmaterialet i fallet rätt att förbjuda att den andra läraren använder sig av det upphovsrättsligt skyddade materialet.


Upphovsrätten till material som lärare skapar övergår vanligtvis inte direkt till läroanstalten, om man inte uttryckligen har kommit överens om detta i arbetsavtalet eller något annat avtal. Läroanstalten kan inte bestämma över material som läraren skapat. Därmed kan läroanstalten inte kräva att materialet skall hållas kvar på det interna nätverket så att andra lärare kan använda sig av materialet.

I fallet och liknande tvister lönar det sig först att ta kontakt med läraren som har använt materialet och meddela denne om att undervisningsmaterialet har använts utan tillstånd. Man kan även be denna lärare om en gottgörelse för användningen av det upphovsrättsligt skyddade materialet, eftersom materialet använts utan tillstånd (se 57 § 1 mom. upphovsrättslagen). Den krävda gottgörelsen kan vara högst lika stor som den summa som skulle ha krävts av läraren på förhand ifall läraren hade kontaktat upphovsmannen gällande en laglig användning av materialet.