Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä artikkelissa johonkin tutkintoon liittyvää lopputyötä, eli esimerkiksi ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä ja alemman/ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielmia.

Opinnäytetyöt ylittävät teoskynnyksen useammin kuin ns. normaalit opintosuoritukset, sillä ne ovat usein laajoja ja paljon työtä vaativia kokonaisuuksia. Opinnäytetöihin soveltuu samat säännöt kuin muihinkin teoksiin: työn tehnyt oppilas on tekijänoikeuden haltija ja hän voi määrätä teoksensa käytöstä.

Opinnäytetyöhön liittyvät ongelmat linkittyvät usein julkisuuskysymykseen, eli siihen, pidetäänkö opinnäytetyötä julkaistuna/julkistettuna ja onko se annettava kaikkien saataviin.

Tekijänoikeusneuvosto on lausunnossa 1989:4 todennut, ettei pelkkä opinnäytetyön jättäminen arvosteltavaksi merkitse teoksen julkistamista, koska luovuttamisen tarkoitus on toinen: opintosuorituksen hyväksyminen ja arvosanan saaminen. Kuitenkin kyseessä on viranomaiselle toimitettu asiakirja, johon sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Tämän lain perusteella opinnäyte on julkinen asiakirja, josta jokaisella on oikeus saada tieto ja pääsääntöisesti myös kopio. Tällaisia opintosuorituksia voidaan siis pääsääntöisesti pitää tekijänoikeuslain mukaisesti julkistettuina. 

Työ katsotaan julkistetuksi myös siinä vaiheessa, kun se on saatettu yleisön saataviin, eli esimerkiksi silloin, kun työ on kaikkien käytettävissä kirjastossa. Opinnäytteen julkistaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että työtä on mahdollista siteerata ja siitä voidaan tehdä kopioita yksityiseen käyttöön. 

Opinnäytteitä tehdään myös yksityisille yrityksille toimeksiantoina. Tiedeyhteisön vakiintuneisiin sääntöihin kuuluu, että opinnäytteen julkistetun version on oltava sinällään hyväksyttävissä lopputyönä. Yritykset voivat liikesalaisuuteen vedoten vaatia salassapidettäväksi joitakin osia esimerkiksi pro gradu -tutkielmasta, mutta tutkielman on tällöin oltava hyväksyttävissä myös ilman näitä salassapidettäviä osia.

Opettajan panoksesta voidaan todeta lyhyesti sen verran, että opinnäytetöissä opettajan osuus on useimmiten vain ohjaava. Tällöin tekijänoikeus syntyy yksin oppilaalle. Mikäli opettajan osuus taas näkyy valmiissa teoksessa luovana ja omaperäisenä panoksena, teosta voidaan pitää yhteisteoksena, jolloin opettajan oma osuuskin olisi myös tekijänoikeudellisesti suojattu. Opettaja ja oppilas määräisivät tällöin yhdessä luodun teoksen käytöstä.