Opettajan itse tekemä materiaali

Opettajan työtehtävänä on opetuksen toteuttaminen. Opettajien työehtosopimuksissa ei ole määräyksiä tekijänoikeuksista, eikä aiheesta ole useinkaan mitään mainintaa työsopimuksessa. Opettajat tekevät kuitenkin opetuskäyttöön paljon erilaisia diaesityksiä ja muunlaista oppimateriaalia. Osa tästä materiaalista tehdään myös vapaa-ajalla. Tässä artikkelissa käsitellään opettajan itse tekemään materiaaliin liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä.

Aluksi on syytä kerrata tekijänoikeuslain pääperiaate: tekijänoikeudellinen suoja syntyy automaattisesti teoskynnyksen ylittävän työn tekijälle. Taloudelliset oikeudet voidaan myöhemmin siirtää toiselle osapuolelle, mutta moraaliset oikeudet säilyvät aina tekijällä.

Lähtökohtana pidetään siis sitä, että opettajan tekemän oppimateriaalin oikeudet säilyvät kokonaisuudessaan opettajalla itsellään.

Normaalikäyttösääntö

Tekijänoikeuslaissa ei ole kattavaa pykälää työsuhteessa syntyvän teoksen oikeuksien jakautumisesta, mutta vakiintuneena käytäntönä voidaan yleisesti pitää ns. normaalikäyttösääntöä, jonka mukaan työnantajalla on oikeus käyttää omassa toiminnassaan työntekijän laatimaa materiaalia.

Tietyillä aloilla normaalikäyttösäännön tulkinta on selkeää, sillä esimerkiksi toimittajan työtehtäviin kuuluu artikkeleiden laatiminen, joten työnantajalla on luonnollisesti oltava jotain oikeuksia käyttää työntekijänsä työn tulosta.

Opettajilla ei nimenomaista velvollisuutta

Opettajien kohdalla tilanne on erilainen, sillä yleisesti voidaan katsoa opettajalla olevan ainoastaan opetusvelvollisuus, mutta harvoissa sopimuksissa on edellytetty nimenomaisesti oppimateriaalin tekoa.

Opettajat voivat siis lähtökohtaisesti valita itse keinot, joilla he opetusvelvollisuutensa toteuttavat.  Kun oppimateriaalin tekoon ei ole nimenomaisesti velvoitettu, voidaan katsoa, että kaikki oikeudet säilyvät opettajalla. Työnantajalla ei ole oikeutta käyttää ilman lupaa opettajan tekemää materiaalia edes oppilaitoksen sisäisesti.

Mikäli oppimateriaalin tekemisestä ei ole mainintaa työsopimuksessa, tai siitä ei ole erikseen sovittu, opettaja voi määrätä täysin teoksensa käytöstä. Jos opettaja on taas nimenomaisesti velvoitettu oppimateriaalin tekoon tai oppimateriaalin teosta maksetaan erillistä korvausta, on selvää, että työnantajalle siirtyy joitain oikeuksia. Tällöin siirtyneiden oikeuksien laajuus ratkeaa sovittujen ehtojen perusteella.

Moraalisista oikeuksista  

Oppilaitoksen toiminnassa on kunnioitettava teoksen tekijän moraalisia oikeuksia, kuten oikeutta tulla mainituksi teoksen tekijänä. Teosta ei saa asettaa sellaiseen kontekstiin, joka loukkaa teoksen tekijää, tai herättää pahennusta teoksen tekijässä.