Oikeudet opinnoissa tehtyihin harjoitustöihin

Kysymys oli ammattikorkeakoulun opiskelijan opintoihin liittyvien teosten tekijänoikeuksien siirtymisestä oppilaitokselle.

Kaksi opiskelijayhdistystä pyysi 26.7.2000 tekijänoikeusneuvoston lausuntoa koskien ammattikorkeakouluopiskelijoiden tekemiä harjoitustöitä ja niiden tekijänoikeuksia. Hakijoiden mukaan joidenkin ammattikorkeakoulujen opinto-oppaissa sanotaan tutkinnon suorittamiseen kuuluvien harjoitustöiden kuuluvan automaattisesti ammattikorkeakouluille. Hakijat halusivat tietää, (1) onko tekijänoikeuslaissa määritelmää, jonka mukaan ammattikorkeakouluilla on oikeus tällaiseen toimintatapaan. Lisäksi kysyttiin, (2) onko opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulujen välillä tehty koko opiskeluajan kattava sopimus tekijänoikeuksien siirtymisestä ja siitä, että kaikki työt luovutetaan ammattikorkeakouluille, hyvien tapojen mukainen ja mitkä oikeudet jäävät tässä tapauksessa opiskelijalle omiin opiskeluaikaisiin töihinsä.  

(1) Teoskynnyksen ylittävissä töissä tekijänoikeus syntyy aina teoksen tehneelle henkilölle. Tekijänoikeussuojan kannalta ei ole merkitystä sillä, onko teos harjoitus- vai opinnäytetyö ja valmistetaanko se oppitunnilla vai omalla ajalla. Teos voidaan luovuttaa osin tai kokonaan opiskelijan ja ammattikorkeakoulun välisellä sopimuksella. Sopimuksesta ja sen tulkinnasta riippuu, mitkä oikeudet ammattikorkeakoululle mahdollisesti siirtyvät ja missä laajuudessa niiden voidaan katsoa siirtyneen. Tekijänoikeusneuvosto korosti, että pelkkä opinnäytteenä tehdyn teoksen kappaleen luovuttaminen oppilaitokselle ei siirrä opiskelijalle kuuluvaa tekijänoikeutta oppilaitokselle. Tekijänoikeusneuvosto totesi myös, että osapuolten sopimusvapautta rajoittavat tekijänoikeuslain säännökset moraalisista oikeuksista, joita ei voi luovuttaa.

Tekijänoikeusneuvosto totesi, että tekijänoikeuden siirtymistä koskevien tulkintaongelmien välttämiseksi olisi suositeltavaa sopia opiskelijan ja oppilaitoksen välillä erikseen kunkin oppilaitoksessa valmistetun teoksen taloudellisesta hyödyntämisestä.

(2) Hakijat eivät olleet liittäneet pyyntöönsä esimerkkisopimusta, jota tekijänoikeusneuvosto olisi voinut arvioida, vaan kysymys koski hyvän tavan mukaisuutta yleisellä tasolla. Lausuntopyyntöön liittyi runsaasti sellaisia yleiseen siviilioikeuteen, opetushallintoon ja opetukseen yleensä liittyviä kysymyksiä, joihin ei saada vastausta tekijänoikeuslaista. Tekijänoikeusneuvosto ei voinut vastata kysymykseen, koska tekijänoikeusneuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja ainoastaan tekijänoikeuslain tulkinnasta.

On kuitenkin hyvä muistaa, että sopimuksen sitovuutta arvioidaan ensisijaisesti muun kuin tekijänoikeuslain pohjalta.